fbpx Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Symbol: 
K000

Dziekan

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Dyrektorzy

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Rozwoju i Promocji

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Laboratoriów

Pracownicy

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci