fbpx Klub Profesora Emerytowanego Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Klub Profesora Emerytowanego Uniwersytetu Gdańskiego

Klub Profesora Emerytowanego Uniwersytetu Gdańskiego

Status i uprawnienia profesora emerytowanego reguluje Zarządzenie nr 20/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie statusu i uprawnień emerytowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego.

Do najważniejszych uprawnień przysługujących emerytowanemu profesorowi należą:

1) prawo afiliowania publikacji naukowych;

2) korzystanie z systemu bibliotecznego oraz infrastruktury informatycznej na warunkach przysługujących pracownikom Uniwersytetu;

3) możliwość posługiwania się listownikiem i pieczątką Uczelni;

4) wjazd na ogólny teren Kampusu Bałtyckiego i kampusy wydziałowe (po uzgodnieniu z zarządzającym);

5) reprezentowanie UG w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych;

6) nieodpłatne korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych (po uzgodnieniu z zarządzającym).

Więcej szczegółów znajduje się na stronie Klubu Profesora

 

profesorowie emerytowani Uniwersytetu Gdańskiego