fbpx Rektor | Struktura organizacyjna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rektor | Struktura organizacyjna

Rektor

Symbol: 
0000
Kontakt
Telefon: +48 58 523 24 07
Fax: 
+48 58 552 31 73
Zadania jednostki: 

Obowiązki wynikające z § 33-39 Statut Uniwersytetu Gdańskiego:

§ 33.

 1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu, opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uniwersytetu uchwaloną przez Senat oraz podejmuje działania zapewniające właściwe funkcjonowanie Uniwersytetu.
 2. Rektorem Uniwersytetu może być osoba, która spełnia wymagania określone w Ustawie.

 

§ 34.

 1. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut dla innych organów Uniwersytetu.
 2. Do zadań Rektora należy w szczególności:
 1. reprezentowanie Uniwersytetu;
 2. zarządzanie Uniwersytetem;
 3. przewodniczenie Senatowi;
 4. przygotowanie projektu Statutu oraz projektu misji i strategii Uniwersytetu;
 5. zatwierdzanie strategii rozwoju wydziałów;
 6. składanie Senatowi sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Uniwersytetu;
 7. przedstawianie Radzie Uniwersytetu do zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu oraz do zatwierdzenia sprawozdania z jego wykonania;
 8. przedstawianie Radzie Uniwersytetu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu;
 9. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Uniwersytetu;
 10. powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Uniwersytecie oraz ich odwoływanie;
 11. prowadzenie polityki kadrowej w Uniwersytecie;
 12. powoływanie rzeczników dyscyplinarnych w Uniwersytecie;
 13. tworzenie, przekształcanie i likwidacja studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu – na wniosek dziekana lub prorektora właściwego do spraw kształcenia;
 14. tworzenie, przekształcanie i likwidacja szkół doktorskich, w tym prowadzonych wspólnie z innymi podmiotami – po zasięgnięciu opinii Senatu;
 15. tworzenie, przekształcanie i likwidacja studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3 – na wniosek dziekana albo z własnej inicjatywy;
 16. określanie regulaminu studiów podyplomowych oraz regulaminów innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3;
 17. określanie programów innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3;
 18. określanie wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz dokumentów potwierdzających ukończenie innych form kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3;
 19. określanie zasad zapewniania jakości kształcenia;
 20. prowadzenie gospodarki finansowej Uniwersytetu;
 21. zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w Uniwersytecie;
 22. określanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu rady dyscypliny naukowej;
 23. tworzenie, łączenie, przekształcanie lub likwidowanie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
 24. dbanie o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu;
 25. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w Uniwersytecie;
 26. zatwierdzanie szczegółowych zakresów obowiązków nauczycieli akademickich w Uniwersytecie;
 27. ustalanie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotów dokonujących oceny nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem § 110;
 28. podejmowanie decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do spółki kapitałowej, w przypadku spółki celowej w rozumieniu Ustawy – po uzyskaniu zgody Senatu.

 

§ 35.

 1. Zespołem doradczym Rektora jest Rada Rektora. W skład Rady Rektora wchodzą prorektorzy, dziekani, Kanclerz oraz Dyrektor Finansowy. Rektor może zapraszać do Rady również inne osoby.
 2. Na czas nieobecności Rektor powierza kierowanie działalnością Uniwersytetu i reprezentowanie go wyznaczonemu prorektorowi, udzielając mu pisemnego pełnomocnictwa.

 

§ 36.

 1. Rektor powołuje i odwołuje prorektorów.
 2. Prorektorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie, jako podstawowym miejscu pracy, na stanowisku profesora lub profesora uczelni, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Prorektorem właściwym do spraw nauki oraz prorektorem właściwym do spraw kształcenia może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 4. Powołanie prorektora właściwego do spraw studenckich i spraw doktorantów wymaga uzgodnienia odpowiednio z samorządem studenckim i samorządem doktorantów. Rektor przedstawia kandydata na prorektora samorządowi studenckiemu i samorządowi doktorantów. Brak stanowiska samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów co do osoby kandydata w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie zgody na jego powołanie.

 

§ 37.

 1. Rektor określa liczbę prorektorów, nie mniejszą niż 3 i nie większą niż 5.
 2. Rektor określa, w drodze zarządzenia, zakres obowiązków i uprawnień prorektorów w zakresie reprezentacji Uniwersytetu i prowadzenia jego spraw. W razie potrzeby, Rektor udziela im odpowiednich upoważnień lub pełnomocnictw.

 

§ 38.

 1. Rektor może powoływać i odwoływać pełnomocników, doradców i ekspertów, określając zakres ich działania w zarządzeniu lub pisemnym pełnomocnictwie.
 2. Rektor może upoważniać określonych kierowników jednostek organizacyjnych lub innych pracowników Uniwersytetu do podejmowania lub wykonywania działań bądź czynności w jego imieniu.

 

§ 39.

Rektor może powoływać stałe lub doraźne komisje rektorskie oraz określać ich skład, tryb pracy, zadania i kadencję.