fbpx Centrum Informatyczne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Centrum Informatyczne

Centrum Informatyczne

Rektorat
Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 23 18
E-mail: oiug@ug.edu.pl
Symbol: 
8100

Dyrektor Centrum

Zastępca Dyrektora Centrum

Kierownicy Sekcji

p.o. Kierownika Sekcji

Pracownicy

Zadania

Centrum Informatyczne

Centrum Informatyczne Uniwersytetu Gdańskiego jest jednostką integrującą ogólnouczelnianą działalność w zakresie informatyzacji i komputeryzacji, w skład której wchodzą:

 1. Dział Rozwoju Oprogramowania,
 2. Dział Zarządzania Systemami Informatycznymi,
 3. Sekcja Utrzymania i Rozwoju Systemów Wspomagających Zarządzanie Uczelnią,
 4. Sekcja Zasobów i Usług Sieciowych.

 

Dział Rozwoju Oprogramowania

 1. Dział Rozwoju Oprogramowania zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania na potrzeby usług udostępnianych społeczności akademickiej.
 2. Strukturę Działu Rozwoju Oprogramowania stanowią:
 1. Sekcja Programistów,
 2. Sekcja WWW.
 1. Sekcja Programistów:
 1. Analizuje procesy biznesowe Uczelni w celu ich optymalizacji i implementacji w systemach informatycznych.
 2. Programuje uczelniane standardy w zakresie technologii IT.
 3. Wytwarza, rozwija oraz utrzymuje oprogramowanie dla usług ogólnouczelnianych.
 4. Realizuje eksporty i importy danych do systemu POL-on.
 5. Utrzymuje i administruje Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS).
 6. Rozwija usługi integrujące USOS z innymi systemami informatycznymi.
 1. Sekcja WWW:
 1. Administruje i rozwija główny serwis WWW Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Rozwija systemy CMS wspierane przez Dział Rozwoju Oprogramowania.
 3. Planuje, testuje i wdraża nowe technologie związane z systemem WWW.

 

Dział Zarządzania Systemami Informatycznymi

 1. Do zadań działu należy obsługa ogólnouniwersyteckich systemów wspomagających informatyczne działalność pracowników Uczelni.
 2. Strukturę Działu Zarządzania Systemami Informatycznymi stanowią:
 1. Sekcja E-learningu,
 2. Sekcja Systemów Informatycznych.
 1. Sekcja E-learningu:
 1. Administruje uczelnianą platformą e-learningową.
 2. Wspomaga opracowywanie kursów e-learningowych.
 3. Administruje i rozwija Portal Intranetowy UG.
 1. Sekcja Systemów Informatycznych w zakresie systemów USOS, POL-on, FAST, EZD:
 1. Administruje kontami użytkowników – nadaje i modyfikuje uprawnienia (role) do poszczególnych modułów w ww. systemach.
 2. Organizuje szkolenia i prezentacje dla użytkowników ww. systemów
 3. Współpracuje z jednostkami administracyjnymi UG w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemów.

 

Sekcja Utrzymania i Rozwoju Systemów Wspomagających Zarządzanie Uczelnią

 1. Zarządza infrastrukturą informatyczną UG w zakresie centralnych serwerów usług IT (między innymi: poczty, WWW, DNS, serwery plików itp.).
 2. Odpowiada za sprawne działanie usług informatycznych dla pracowników Uniwersytetu.
 3. Utrzymuje i rozwija serwery i oprogramowanie wykorzystywane w Uniwersytecie Gdańskim, w tym Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią oraz informatycznego systemu obiegu dokumentów.
 4. Utrzymuje i rozwija serwery oraz urządzenia pamięci masowej.
 5. Administruje ogólnouczelnianymi licencjami na oprogramowanie i usługi firmy Microsoft dostępnymi na podstawie umów zbiorowych.
 6. Wdraża i administruje ogólnouczelnianymi usługami chmurowymi, w tym O365.
 7. Administruje ogólnouczelnianymi licencjami na oprogramowanie antywirusowe i użytkowe.
 8. Zapewnia wsparcie informatyczne dla pracowników administracji centralnej oraz pracowników administracji poszczególnych jednostek uczelnianych w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.
 9. Tworzy wewnętrzne regulacje i je aktualizuje pod kątem bezpieczeństwa informatycznego.
 10. Sprawuje nadzór nad systemami informatycznymi UG.
 11. Zapewnia wsparcie informatyczne dla pracowników administracji centralnej oraz pracowników administracji poszczególnych jednostek Uczelni w zakresie koordynacji zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz przygotowania stanowisk komputerowych dla pracowników.
 12. Diagnozuje i rozwiązuje problemy sprzętowe.
 13. Opracowuje i aktualizuje dokumentację techniczną, w tym koncepcyjną, projektową, wykonawczą oraz powykonawczą w zakresie realizowanych zadań.
 14. W zakresie ochrony danych osobowych współpracuje z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.
 15. Identyfikuje i ocenia ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji i systemów IT.
 16. Zarządza incydentami bezpieczeństwa (rejestrowanie i analizowanie incydentów, wyciąganie wniosków i tworzenie planów naprawczych).
 17. Personalizuje elektroniczne legitymacje studenta oraz doktoranta.

 

Sekcja Zasobów i Usług Sieciowych

 1. Administruje, monitoruje i rozwija uczelnianą sieć bezprzewodową.
 2. Planuje, tworzy, testuje i wdraża nowe ogólnouczelniane usługi sieciowe.
 3. Administruje, monitoruje i rozwija uczelnianą sieć szkieletową oraz sieć komputerową w domach studenckich.
 4. We współpracy z administratorami wydziałowymi nadzoruje i monitoruje wydziałowe sieci komputerowe.
 5. Administruje i rozwija systemy bezpieczeństwa sieci, wdraża polityki bezpieczeństwa na ogólnouczelnianych zaporach sieciowych.
 6. Obsługuje zakresy adresowe dla potrzeb sieci komputerowych Uczelni.
 7. Administruje ogólnouczelnianymi usługami niezbędnymi do działania sieci (NetManager itd.).
 8. Rejestruje urządzenia podłączane do sieci komputerowej.
 9. Rozwiązuje problemy z urządzeniami sieciowymi.