fbpx Dział Obiektów Dydaktycznych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dział Obiektów Dydaktycznych

Dział Obiektów Dydaktycznych

Symbol: 
7620

Kierownik Działu

Kierownicy

Pracownicy

Zadania

 

 1. Zarządza i koordynuje pracę poszczególnych zespołów obiektów użytkowanych przez Uniwersytet (z wyłączeniem domów studenckich i hoteli asystenckich, Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w Leźnie oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Łączynie) a w szczególności:
 1. Rozlicza koszty utrzymania administrowanych obiektów.
 2. Zapewnia ochronę powierzonego mienia Uniwersytetu i pilnuje realizowania spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i prowadzeniem Książek Obiektów Budowlanych.
 3. Kontroluje prawidłowość pobierania i rozliczania środków pieniężnych w zarządzanych Zespołach Obiektów przez uprawnionych pracowników zgodnie z Zasadami Gospodarki Kasowej obowiązującymi w Uczelni.
 4. Prowadzi rozliczenia kontrahentów dotyczących krótkoterminowego wynajmu pomieszczeń i powierzchni oraz innych usług, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Uniwersytecie.
 5. Prowadzi monitoring zużycia mediów i rozlicza koszty utrzymania administrowanych obiektów.
 6. Dokonuje merytorycznej i formalnej kontroli dokumentów dotyczących kosztów utrzymania obiektów i działalności administracji centralnej.
 7. Prowadzi rejestr kosztów z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne i obiekty Uniwersytetu.
 8. Prowadzi dokumentację dotyczącą telefonii komórkowej funkcjonującej w Uniwersytecie.
 9. W porozumieniu z Centrum Inwestycji i Remontów opracowuje potrzeby remontowe administrowanych obiektów.
 10. Współpracuje z Dziekanami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów w zakresie wykonywanych zadań.
 11. Działowi podlegają Zespoły Obiektów, które:
 1. zapewniają ochronę powierzonego mienia i składników wyposażenia obiektów;
 2. dbają o aktualizację treści instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz o zachowanie terminowości wpisów w Książce Obiektu Budowlanego;
 3. współpracują z użytkownikami obiektów w zakresie dostosowania pomieszczeń do celów działalności jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
 4. dbają o zapewnienie właściwego stanu technicznego instalacji i urządzeń w administrowanych obiektach;
 5. przygotowują propozycje do rocznego planu remontów;
 6. odpowiadają za stan techniczny oraz porządek i bezpieczeństwo terenów przy obiektach;
 7. współpracują ze Stanowiskiem ds. Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie wyposażania obiektów w sprawny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, instrukcje alarmowe oraz pożarnicze tablice informacyjno-ostrzegawcze;
 8. współpracują z innymi jednostkami w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji i urządzeń energetycznych, gazowych, odgromowych, wentylacyjnych, hydrantowych i alarmowych.
 1. Monitoruje i analizuje koszty eksploatacji obiektów, gruntów, maszyn i urządzeń oraz taboru samochodowego.
 2. Przygotowuje projekty umów i realizuje umowy dotyczące krótkoterminowego wynajmu pomieszczeń (sale wykładowe, aule) i powierzchni przeznaczonych na akcje promocyjne, i informacyjne.
 3. Opracowuje opisy przedmiotu zamówienia do procedury przetargowej na obsługę i eksploatację administrowanych obiektów oraz innych jednostek Uniwersytetu. Prowadzi nadzór nad właściwą realizacją zawartych umów.
 4. Prowadzi gospodarkę samochodową Uniwersytetu a w szczególności:
 1. dysponuje środkami transportowymi oraz zabezpiecza potrzeby transportowo-spedycyjne;
 2. przyjmuje, realizuje i rozlicza zlecenia transportowe w ramach usług świadczonych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
 3. prowadzi rejestr usług zewnętrznych transportu osobowego;
 4. nadzoruje usługi transportowe wykonywane przez podmioty zewnętrzne;
 5. kontroluje stan techniczny pojazdów oraz ich bieżącą obsługę i wyposażenie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów;
 6. zleca wykonywanie napraw i remontów pojazdów;
 7. prowadzi rejestr i rozliczenie zakupionego paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych dla jednostek Uniwersytetu;
 8. organizuje i rozlicza czas pracy kierowców, rozlicza zużycie paliw i materiałów dla poszczególnych jednostek transportowych i sprzętowych;
 9. prowadzi rozliczenia i rejestry dotyczące wykorzystywania prywatnych samochodów pracowników Uniwersytetu do celów służbowych;
 10. sporządza informacje o korzystaniu ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych;
 11. prowadzi gospodarkę magazynową w zakresie wydawania i rozliczania odzieży ochronnej dla pracowników, studentów i doktorantów.
 1. Zarządza nieruchomościami Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie:
 1. planowania celów i sposobów realizacji dotyczących rozwoju nieruchomości oraz zachowania ich w stanie niepogorszonym;
 2. dokumentacji wymaganej przez organ administracji Państwowej właściwy dla spraw skarbu państwa;
 3. współpracy z właściwymi miejscowo urzędami i Sądami Rejonowymi oraz innymi uprawnionymi zawodowo podmiotami lub biegłymi w zakresie niezbędnych dokumentów określających stan formalno-prawny nieruchomości;
 4. ewidencji nieruchomości stanowiących zasoby Uczelni;
 5. informacji o formach ochrony konserwatorskiej obiektów podlegających takiej ochronie;
 6. opinii w zakresie stosowania odpowiednich cen wynajmu nieruchomości;
 7. umów dotyczących zbycia oraz wynajmu nieruchomości przeznaczonych na cele komercyjne;
 8. deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, informacji o zakresie korzystania ze środowiska.