fbpx Dział Rachunkowości Finansowej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dział Rachunkowości Finansowej

Dział Rachunkowości Finansowej

Fax: +48 58 523 56 14
Symbol: 
6410

Kierownik Działu

Zastępca Kierownika

Kierownicy Sekcji

p.o. Kierownika Sekcji

Pracownicy

Zadania

 1. Realizuje zadania w zakresie prowadzenia rachunkowości Uczelni, wykonywania obowiązków płatnika należności publiczno-prawnych, rozliczania kosztów poszczególnych rodzajów działalności Uniwersytetu oraz sporządza sprawozdania finansowe Uniwersytetu zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, sprawozdawczości statystycznej i budżetowej.
 2. Prowadzi kontrolę kompletności i prawidłowości dokumentacji przyjętej do księgowania.
 3. Dekretuje dowody księgowe i ewidencjonuje je w elektronicznym systemie finansowo-księgowym Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Prowadzi księgi rachunkowe ze szczegółowością ustaloną w Zakładowym Planie Kont Uniwersytetu Gdańskiego oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
 5. Prowadzi ewidencję księgową w zakresie kosztów i przychodów poszczególnych rodzajów i typów działalności.
 6. Prowadzi bieżącą analizę kosztów i przychodów poszczególnych rodzajów i typów działalności oraz dokonuje uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.
 7. Prowadzi ewidencję księgową oraz bieżącą analizę zwiększeń i zmniejszeń z zakresu funduszy tworzonych w Uczelni.
 8. Sporządza okresowe zestawienia obrotów i sald do prowadzonej ewidencji analitycznej w systemie finansowo-księgowym.
 9. Przeprowadza wycenę aktywów i pasywów, dokonuje rozliczenia kosztów i ustala wynik finansowy Uniwersytetu.
 10. Okresowo nalicza odpisy od przychodów i narzuty kosztów pośrednich zgodnie z Zasadami Gospodarki Finansowej Uniwersytetu Gdańskiego.
 11. Przeprowadza okresowe inwentaryzacje robót w toku zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 12. Monitoruje przebieg finansowania umów i zadań oraz zgodność wydatków z budżetami.
 13. Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację projektów w zakresie spraw finansowo-księgowych.
 14. Koordynuje całokształt prac związanych z prowadzeniem rachunkowości Uniwersytetu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 15. Strukturę Działu Rachunkowości Finansowej tworzą:
 1. Sekcja ds. Ewidencji Księgowej Projektów,
 2. Sekcja Rozrachunków,
 3. Sekcja Rozliczeń Publiczno-Prawnych.
 1. Sekcja Ewidencji Księgowej Projektów: prowadzi wyodrębnioną ewidencję  księgową projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie do momentu jej zakończenia, archiwizuje dokumentację księgową oraz uczestniczy w kontrolach projektów w zakresie zagadnień księgowych, to jest:
 1. Prowadzi ewidencję księgową w zakresie obsługiwanych projektów na odpowiednich kontach księgowych, ze szczegółowością ustaloną w Zakładowym Planie Kont Uniwersytetu Gdańskiego oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
 2. Prowadzi kontrolę raportów, sprawozdań z realizacji projektów i wniosków o płatność pod względem zgodności z ewidencją księgową.
 3. Monitoruje przebieg finansowania projektów oraz zgodność wydatków z prowadzoną ewidencją księgową projektów.
 4. Przeprowadza okresowe inwentaryzacje nie zakończonych prac w projektach zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 5. Proponuje zmiany w Zakładowym Planie Kont w zakresie ewidencji księgowej projektów oraz zagadnień z nią powiązanych.
 6. Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację projektów w zakresie ewidencji księgowej projektów, a w szczególności z NCBiR, NCN, FNP, Urzędem  Marszałkowskim.
 7. Przygotowuje dane do bilansu i sprawozdawczości finansowej oraz statystycznej Uniwersytetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.
 1. Sekcja Rozrachunków prowadzi rozrachunki z dostawcami, odbiorcami, pracownikami, pozostałymi kontrahentami oraz rozrachunki publiczno-prawne, w szczególności:
 1. Dokonuje rozliczeń i uzgodnień sald w ramach poszczególnych rozrachunków,
 2. Dokonuje wyceny bilansowej rozrachunków w walutach obcych,
 3. Dostarcza pracownikom prowadzącym monitoring i windykację należności aktualnych informacji o stanie rozliczeń w ramach rozrachunków z odbiorcami,
 4. Przygotowuje dane do sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz statystycznej Uniwersytetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.
 1. Sekcja Rozliczeń Publiczno-Prawnych realizuje zadania w wykonywania obowiązków płatnika należności publiczno-prawnych, w szczególności:
 1. Wykonuje obowiązki płatnika w zakresie sporządzania deklaracji o wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowego odprowadzania tego podatku.
 2. Wykonuje obowiązki płatnika w zakresie sporządzania deklaracji o wysokości podatku dochodowego od osób prawnych i terminowego odprowadzania tego podatku,
 3. Dokonuje kontroli dokumentów w zakresie nabycia towarów i usług pod kątem prawa do odliczenia podatku VAT
 4. Sporządza rejestry na potrzeby rozliczenia podatku od towarów i usług z Urzędem Skarbowym
 5. Sporządza deklaracje w zakresie podatku od towarów i usług, odpowiada za ich terminowe złożenie we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz sprawuje kontrolę nad terminowym odprowadzaniem tego podatku
 6. Sporządza informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrz wspólnotowych transakcjach i odpowiada za ich terminowe złożenie do Urzędu Skarbowego oraz informacje o zakupie towarów w procedurze odwrotnego obciążenia.
 7. Prowadzi rejestr kas fiskalnych oraz działania związane z ich rejestracją w Urzędzie Skarbowym.
 8. Dokonuje bieżącej analizy przepisów prawa podatkowego.
 9. Odpowiada za przygotowanie deklaracji w zakresie opłat lokalnych, ich terminowe złożenie we właściwym urzędzie oraz sprawuje kontrolę nad terminowym ich odprowadzeniem.
 10. Uzgadnia okresowo poprawność dokonanych rozliczeń ujętych w ewidencji księgowej Uniwersytetu z danymi odpowiednich urzędów
 11. Przygotowuje dane do sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz statystycznej Uniwersytetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.