fbpx Dział Obiektów Dydaktycznych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dział Obiektów Dydaktycznych

Dział Obiektów Dydaktycznych

Symbol: 
7950

Kierownik Działu

Kierownicy

Pracownicy

Zadania

Dział Obiektów Dydaktycznych:

 1. nadzoruje utrzymanie budynków i pomieszczeń UG w należytym stanie;
 2. nadzoruje racjonalną eksploatację i gospodarkę składnikami majątkowymi, sprzętem oraz materiałami w administrowanych obiektach;
 3. kontroluje prawidłowość pobierania i rozliczania środków pieniężnych przez uprawnionych pracowników, zgodnie z Zasadami Gospodarki Kasowej obowiązującymi w Uczelni;
 4. nadzoruje terminowe zgłaszanie potrzeb remontowych administrowanych obiektów;
 5. współpracuje z dziekanami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonywanych zadań;
 6. nadzoruje prace i wskazuje zadania w zakresie obowiązków koordynatora ds. terenów zieleni;
 7. Działowi Obiektów Dydaktycznych podlegają Administracje Budynków, które:
 1. organizują, kontrolują i koordynują pracę podległych pracowników w zakresie sprzątania, prac konserwatorskich oraz utrzymania w czystości i porządku terenów zewnętrznych,
 2. organizują, kontrolują i koordynują prace związane z wykonywaniem remontów we własnym zakresie,
 3. utrzymują w należytym stanie czystości administrowane budynki i pomieszczenia Uczelni,
 4. zapewniają ochronę powierzonego mienia i składników wyposażenia budynków,
 5. dbają o aktualizację treści instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 6. dokonują bieżących wymaganych przepisami prawa wpisów w Książce Obiektu Budowlanego,
 7. współpracują z użytkownikami budynków w zakresie dostosowania pomieszczeń do celów działalności jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
 8. dbają o zapewnienie właściwego stanu technicznego instalacji i urządzeń w administrowanych budynkach,
 9. współpracują przy zawieraniu umów krótkoterminowych dotyczących wynajmów pomieszczeń i powierzchni, nadzorują przestrzeganie warunków zawartych umów oraz wszelkie bezumowne akcje promocyjne i informacyjne,
 10. współpracują z najemcami UG w zakresie min. zgłaszania uwag merytorycznych do projektów umów najmu długoterminowych zawieranych z potencjalnymi najemcami oraz koordynują współpracę z kontrahentami po ich podpisaniu,
 11. przygotowują w porozumieniu z dziekanem propozycje do rocznego planu remontów;
 12. odpowiadają za stan techniczny oraz porządek i bezpieczeństwo terenów przy obiektach,
 13. współpracują z Biurem Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w zakresie wyposażania budynków w sprawny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, instrukcje alarmowe oraz pożarnicze tablice informacyjno-ostrzegawcze,
 14. współpracują z innymi jednostkami w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji i urządzeń energetycznych, gazowych, odgromowych, wentylacyjnych, hydrantowych i alarmowych,
 15. wprowadzają do panelu Nieruchomości dane dotyczące podległych budynków zgodnie z dokumentacją techniczną budynków.