fbpx Dział Finansowy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dział Finansowy

Dział Finansowy

Symbol: 
6510

Kierownik

Zastępca Kierownika

Kierownicy Sekcji

Pracownicy

Zadania

Dział Finansowy

 1. Prowadzi obsługę finansową Uniwersytetu w zakresie regulowania zobowiązań.
 2. Prowadzi kontrolę pod względem formalnym i rachunkowym oraz bada legalność dokumentów finansowych stanowiących podstawę do realizacji zobowiązań.
 3. Reguluje gotówkowe i bezgotówkowe zobowiązania Uczelni.
 4. Prowadzi rejestr zajęć wierzytelności, sprawdza obciążenia komornicze.
 5. Sprawdza i wyjaśnia wezwania do zapłaty od kontrahentów pod kontem płatności, pozyskuje duplikaty dokumentów finansowych.
 6. Wyjaśnia dokumenty finansowe nie opracowane przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu.
 7. Monitoruje stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
 8. Sporządza zestawienie prognoz wpływów i wydatków.
 9. Realizuje wypłaty i rozlicza przedpłaty, zaliczki udzielone kontrahentom, pracownikom, doktorantom i studentom.
 10. Prowadzi kontrolę formalną i rachunkową rozliczeń kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników, doktorantów i studentów, obsługuje wypłaty i rozliczenia dewiz przeznaczonych na służbowe wyjazdy zagraniczne.
 11. Rozlicza konferencje organizowane przez Uniwersytet Gdański.
 12. Wystawia faktury VAT na podstawie umów, porozumień oraz pozostałych zleceń.
 13. Prowadzi rejestry w zakresie sprzedaży krajowej, transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz pozostałego obrotu z zagranicą.
 14. Weryfikuje stosowane stawki podatku VAT w konsultacji z Sekcją Rozliczeń Publiczno-Prawnych, sprawuje kontrolę oraz prowadzi aktualizację  słowników systemowych związanych ze sprzedażą towarów i usług w systemie informatycznym.
 15. Prowadzi wykaz rachunków bankowych, dokonuje jego aktualizacji i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.
 16. Dokonuje weryfikacji kontrahentów w Wykazie podatników VAT pod kątem realizacji płatności.
 17. Dostarcza odpowiednich danych do sporządzenia deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług.
 18. Kontroluje pod względem rachunkowym raporty kasowe, kwitariusze przychodowe, rozliczenia wykorzystania biletów komunikacji miejskiej za przejazdy służbowe.
 19. Prowadzi i okresowo uzgadnia z ewidencją księgową imienny rejestr wynagrodzeń pracowników oraz stypendiów studenckich i doktoranckich niepodjętych w terminie oraz obsługuje ich wypłaty.
 20. Prowadzi kontrolę formalno-rachunkową przyznanych nagród, list stypendiów studenckich, doktoranckich, rekompensat za pracę w warunkach szkodliwych doktorantów, świadczeń za odbyte praktyki studenckie i przygotowuje ich wypłatę.
 21. Organizuje i sporządza sprawozdawczość statystyczną dotyczącą obrotu towarowego realizowanego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
 22. Prowadzi współpracę z bankiem w zakresie otwierania, zamykania i nadawania uprawnień do kont bankowych, obsługi kart płatniczych, wypłaty dewiz, obrotu czekowego oraz  realizacji innych transakcji.
 23. Obsługuje system bankowości elektronicznej.
 24. Rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w ramach obowiązków płatnika tego podatku od realizowanych wypłat.
 25. Inwentaryzuje środki pieniężne w kasie na koniec roku obrotowego w drodze spisu z natury.
 26. Zapewnia zastępstwo dla Sekcji Obsługi Kasowej w przypadku choroby lub zdarzeń losowych uniemożliwiających podjęcie czynności kasowych zgodnie z Zasadami Gospodarki Kasowej.
 27. W strukturze Działu Finansowego wyróżnia się Sekcję Obsługi Kasowej.
 28. Sekcja Obsługi Kasowej wykonuje zadania związane z obrotem gotówkowym, a w szczególności:
 1. Przeprowadza kontrolę formalną i badanie legalności dowodów kasowych oraz upoważnień będących podstawą wypłaty gotówki.
 2. Dokonuje wypłat gotówki w walucie polskiej.
 3. Przyjmuje wpłaty gotówkowe, wystawia przychodowe dowody kasowe.
 4. Rejestruje na kasie fiskalnej wpłaty dotyczące sprzedaży objętej rejestracją podatku VAT, sporządza raporty dobowe i okresowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Obsługuje moduł kasowy elektronicznego systemu finansowo-księgowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz elektroniczny system FAST w zakresie wypłat stypendiów.
 6. Przechowuje wartości pieniężne z uwzględnieniem limitu pogotowia kasowego.
 7. Sporządza raporty kasowe i przekazuje wraz z dokumentacją obrotu gotówkowego do Działu Finansowego.
 8. Współpracuje z bankiem w zakresie obrotu gotówkowego Uniwersytetu.
 9. Zapewnia bezpieczeństwo przechowywania oraz transportu gotówki.
 10. Przyjmuje, wydaje i przechowuje druki kwitariuszy kasowych oraz prowadzi ewidencję w tym zakresie.
 11. Sporządza wykazy stypendiów niepodjętych w terminie.
 12. Przyjmuje, przechowuje i wydaje depozyty oraz prowadzi ewidencję w tym zakresie.
 13. Uczestniczy w inwentaryzacji wartości pieniężnych.
 14. Przy realizacji zadań przestrzega Zasad Gospodarki Kasowej oraz Regulaminu ochrony wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez Uniwersytet Gdański.
 15. Prowadzi kontrolę formalną i rachunkową dokumentów finansowych oraz bada ich legalność.
 16. Przyjmuje dokumentację wpływającą do Działu Finansowego, a następnie rozdziela celem jej dalszej dekretacji.