fbpx Dział Obsługi Finansowej Projektów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dział Obsługi Finansowej Projektów

Dział Obsługi Finansowej Projektów

Symbol: 
6610

p.o. Kierownika Działu

p.o. Zastępcy Kierownika Działu

Pracownicy

Zadania

 1. Prowadzi obsługę finansową projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie do momentu jej zakończenia, archiwizuje dokumentację finansową oraz uczestniczy w kontrolach projektów w zakresie zagadnień finansowych.
 2. Zajmuje się obsługą finansową projektów, to jest:
 1. Obsługuje projekty finansowane ze środków krajowych i zagranicznych pod kątem weryfikacji rozliczeń i obsługi płatności oraz współpracuje w tym zakresie z kierownikami projektów.
 2. Monitoruje stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych otwieranych na potrzeby realizacji projektów.
 3. Prowadzi kontrolę dokumentów dot. poniesienia kosztów pod względem formalnym i rachunkowym.
 4. Reguluje gotówkowe i bezgotówkowe rozliczenia Uniwersytetu w zakresie obsługiwanych projektów.
 5. Prowadzi kontrolę raportów, sprawozdań z realizacji projektów i wniosków o płatność pod względem formalnym i rachunkowym.
 6. Monitoruje przebieg finansowania projektów oraz zgodność wydatków z budżetami projektów.
 7. Dokonuje weryfikacji kontrahentów w Wykazie podatników VAT pod kątem realizacji płatności.
 8. Współpracuje z Sekcją Weryfikacji i  Akceptacji Dokumentów w zakresie przygotowania kalkulacji stawek wynagrodzeń oraz opinii do wniosków o zatrudnienie pracowników do realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych pod kątem ich zgodności z budżetem projektu.
 9. Zapewnia zastępstwo dla Sekcji Weryfikacji i Akceptacji Dokumentów w zakresie przygotowania  kalkulacji stawek wynagrodzeń oraz opinii do wniosków o zatrudnienie pracowników do realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych pod kątem ich zgodności z budżetem projektu.
 1. Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację projektów w zakresie spraw finansowo-księgowych,  a w szczególności z NCBiR, NCN, FNP, Urzędem Marszałkowskim.
 2. Współpracuje z Działem Rachunkowości w zakresie weryfikacji księgowej wniosków, raportów, rozliczeń i sprawozdań z realizacji projektów oraz udziału w kontrolach projektów i przygotowywaniu wyjaśnień.