fbpx Biuro Projektów Rozwojowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biuro Projektów Rozwojowych

Biuro Projektów Rozwojowych

Rektorat
Jana Bażyńskiego 8
pok. 217-220
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 31 23, +48 58 523 24 08, +48 58 523 23 60, +48 58 523 31 24, +48 58 523 24 29
Fax: +48 58 523 24 09

Sekcja Wsparcia Projektów

Telefon: +48 58 523 24 08, +48 58 523 31 23

Sekcja Monitoringu Projektów

Telefon: +48 58 523 23 60, +48 58 523 31 24
Symbol: 
9300

Dyrektor Biura

Zastępca Dyrektora

Kierownicy Sekcji

Pracownicy

Zadania

Biuro Projektów Rozwojowych

 1. Sekcja Wsparcia Projektów
 2. Sekcja Monitoringu Projektów


I. Ogólne zadania Biura Projektów Rozwojowych:
Biuro Projektówi Rozwojowych uczestniczy w zarządzaniu strategicznym projektami rozwojowymi:

 1. Przygotowuje i aktualizuje zarządzenia dot. zarządzania projektami rozwojowymi w uczelni.
 2. Sprawuje nadzór formalny nad kierownikami projektów w zakresie zgodności realizacji projektów rozwojowych z wytycznymi programowymi oraz warunkami zawartych umów o dofinansowanie.
 3. Organizuje szkolenia i spotkania dla pracowników dot. wnioskowania o dofinansowanie projektów rozwojowych.
 4. Prowadzi stronę internetową Biura Projektów Rozwojowych.
 5. Zbiera i wysyła informacje na temat konkursów, szkoleń, ofert współpracy, zmian wytycznych i in. w zakresie projektów rozwojowych.
 6. Przechowuje oryginały wniosków, decyzji i umów o dofinansowanie oraz umów partnerskich wraz z aneksami.
 7. Archiwizuje przechowywaną dokumentację.

II. Zadania Sekcji Wsparcia Projektów:

 1. Zapewnia wsparcie przy przygotowywaniu wniosków rozwojowych od strony formalnej.
 2. Weryfikuje dokumenty aplikacyjne składane przez pracowników Uniwersytetu zainteresowanych realizacją projektów rozwojowych pod względem zgodności formalno-prawnej z wytycznymi programów i funduszy oraz możliwości sfinansowania planowanych wydatków ze wskazanych źródeł finansowania.
 3. Przygotowuje wnioski ogólnouczelniane rozwojowe.
 4. Koordynuje zawieranie umów o dofinansowanie i umów partnerskich oraz aneksów.
 5. Wspiera pracowników UG w zakresie zgodności prowadzonych projektów z wytycznymi i zasadami programów.


III. Zadania Sekcji Monitoringu Projektów:

 1. Monitoruje realizację projektów.
 2. Koordynuje zewnętrzne kontrole i audyty.
 3. Sporządza zbiorcze sprawozdania dot. udziału Uniwersytetu Gdańskiego w projektach rozwojowych.
 4. Prowadzi Rejestr Projektów Rozwojowych.
 5. Zapewnia wsparcie merytoryczne w zakresie analizy rynku i zasady konkurencyjności w  projektach rozwojowych.
 6. Prowadzi obsługę systemu POL-on w zakresie rejestrowania projektów rozwojowych.
 7. Prowadzi nadzór nad realizacją trwałości projektów rozwojowych wynikającą z umów o dofinasowanie.