fbpx Dział Kadr | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dział Kadr

Dział Kadr

Rektorat
Jana Bażyńskiego 8
pok. R209-R213
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 24 19
Fax: +48 58 523 23 10
E-mail: kadry@ug.edu.pl
Symbol: 
Q100

Kierownik Działu

Zastępca Kierownika

Pracownicy

Zadania

 1. We współpracy z właściwymi organami oraz kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu realizuje założenia uczelnianej polityki personalnej.
 2. Prowadzi sprawy wynikające ze stosunku pracy wszystkich pracowników.
 3. Prowadzi ewidencję i akta osobowe pracowników.
 4. Wydaje legitymacje służbowe, dokumenty poświadczające zatrudnienie.
 5. Zajmuje się sprawami związanymi ze zgłaszaniem i wyrejestrowywaniem do ubezpieczeń społecznych pracowników.
 6. Zajmuje się sprawami związanymi ze zgłaszaniem i wyrejestrowywaniem do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin pracowników podlegających tym ubezpieczeniom.
 7. Wykonuje czynności związane z kontrolą zwolnień lekarskich pod względem ich formalnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych występuje do ZUS o kontrolę prawidłowości wykorzystywania tych zwolnień.
 8. Służy pomocą przy kompletowaniu dokumentów emerytalnych i rentowych pracowników.
 9. Opracowuje i realizuje założenia uczelnianego planu szkolenia zawodowego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 10. Prowadzi wnioskowane sprawy dotyczące awansów, odznaczeń i nagród pracowników.
 11. Współuczestniczy w opracowywaniu i doskonaleniu zasad wynagradzania i premiowania pracowników oraz przygotowuje dokumentację służącą do naliczania nagród jubileuszowych i dodatku za wysługę lat.
 12. Koordynuje sprawy okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 13. Współdziała z Uczelnianą Komisją Odwoławczą do spraw Oceny Nauczycieli.

 

Ważne dokumenty:

Dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 3. Wzór zakresu obowiązków dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim
 4. Wzór zakresu obowiązków dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim zajmującego stanowisko kierownicze
 5. Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa
 6. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Dokumenty związane z rodzicielstwem i macierzyństwem:

 1. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego
 2. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu
 3. Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego
 4. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 5. Wniosek o udzielenie części dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 6. Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego
 7. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego
 8. Wniosek w sprawie rezygnacji z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego
 9. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
 10. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego
 11. Wniosek o udzielenie części urlopu rodzicielskiego
 12. Oświadczenie w sprawie wykorzystania urlopu rodzicielskiego
 13. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
 14. Oświadczenie rodzica opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego

Dokumenty związane z nagrodami MNiSW, Rektora, orderami, odznaczeniami państwowymi i resortowymi:

 1. Wniosek o przyznanie indywidualnej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 2. Wniosek o przyznanie zespołowej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 3. Wniosek o przyznanie indywidualnej nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich
 4. Wniosek o przyznanie zespołowej nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich
 5. Wniosek o przyznanie nagrody Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 6. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia
 7. Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
 8. Zapytanie o karalność

Dokumenty związane z czasem pracy, absencją pracownika

 1. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego
 2. Wniosek o elastyczny rozkład czasu pracy
 3. Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy

Dokumenty związane z wprowadzaniem danych do systemu POLON

 1. Wniosek zawierający wymagane dane do obszaru Nagrody i Wyróżnienia