fbpx Biuro Kształcenia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biuro Kształcenia

Biuro Kształcenia

Rektorat
Jana Bażyńskiego 8
pok. 502,503,504,509,514
80-309 Gdańsk
Symbol: 
3200

Dyrektor Biura

Zastępca Dyrektora

Główni specjaliści

Pracownicy

Zadania

 1. Nadzoruje i kontroluje sprawy z zakresu kształcenia na studiach wyższych, studiach doktoranckich, studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających i szkoleniach prowadzonych przez wydziały, w tym wspiera Prorektora ds. Studentów i Jakości i Kształcenia w zakresie sprawowania nadzoru nad kształceniem w jednostkach organizacyjnych UG.
 2. Współpracuje z Zastępcą Kanclerza ds. Informatycznych w zakresie zapewnienia merytorycznej funkcjonalności programu PENSUM.
 3. Nadzoruje dziekanaty w zakresie dokumentowania (w tym elektronicznego) procesu kształcenia oraz ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 4. Przygotowuje i opiniuje projekty wewnętrznych aktów prawnych związanych z kształceniem.
 5. Sporządza sprawozdania, analizy, zestawienia statystyczne i raporty dotyczące studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń a także absolwentów Uczelni, ponadto, przygotowuje materiały informacyjne dotyczące powyższych zadań.
 6. Koordynuje rekrutację na studia podyplomowe oraz nadzoruje prawidłowość przebiegu postępowania rekrutacyjnego.
 7. Koordynuje sprawy przyznawania doktorantom studiów doktoranckich: stypendiów doktoranckich, zwiększenia stypendium doktoranckiego, stypendiów dla najlepszych doktorantów, nagród dla doktorantów, w tym Rektora, oraz monitoruje wykorzystanie na nie środków finansowych.
 8. Koordynuje sprawy związane z badaniami profilaktycznymi doktorantów.
 9. Koordynuje sprawy dotyczące studiów podyplomowych oraz wykonuje wobec nich czynności administracyjne, związane ze sprawowaniem przez Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia nadzoru nad studiami podyplomowymi.
 10. Koordynuje sprawy dotyczące kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych przez wydziały oraz wykonuje wobec nich czynności administracyjne, związane ze sprawowaniem przez Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia nadzoru nad kursami i szkoleniami.
 11. Prowadzi albumy studentów i księgi dyplomów oraz prowadzi gospodarkę druków ścisłego zarachowania związaną z tokiem studiów.
 12. Potwierdza, na żądanie uprawnionych podmiotów, uzyskane w Uczelni wykształcenie.
 13. Koordynuje i monitoruje działania związane z praktykami studenckimi.
 14. Pozyskuje i analizuje dane dotyczące planowania i rozliczania wykonania zajęć dydaktycznych.
 15. Współpracuje z Senacką Komisją ds. Kształcenia oraz zapewnia jej obsługę administracyjną.
 16. Współdziała z Radą Doktorantów UG oraz innymi organizacjami doktorantów działającymi w Uczelni.
 17. Koordynuje sprawy związane z realizacją projektu „Staże Brukselskie”.
 18. Koordynuje zawieranie umów o współpracy w zakresie kształcenia z innymi uczelniami, szkołami oraz instytucjami.
 19. Współpracuje z Radą Programową ds. E-learningu w rozwoju kształcenia z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.
 20. Koordynuje Program Mobilności Studentów MOST, a w tym:
 1. prowadzi korespondencję z Uniwersytecką Komisją Kształcenia oraz pośredniczy w relacjach między tą Komisją i studentami;
 2. prowadzi dokumentację związaną z realizacją Programu;
 3. informuje o możliwości przyjęcia na studia studentów innych polskich uczelni oraz podejmowania studiów przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego w innych uczelniach.