fbpx Sekretariat Kwestora | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sekretariat Kwestora

Sekretariat Kwestora

Zadania

1. Prowadzi dokumentację kwestury i nadzoruje jej obieg.

2. Prowadzi kontrolę formalną dokumentów finansowych składanych do akceptacji Kwestora, w szczególności wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa, wniosków o utworzenie etatów, wniosków o wszczęcie zamówień publicznych, umów, raportów, zamówień.

3. Prowadzi wstępną kontrolę prawidłowości źródeł finansowania określonych we wnioskach o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, umowach na zakup towarów i usług, wnioskach o utworzenie etatów i innych dokumentach wymagających kontrasygnaty finansowej kwestora.

4. Prowadzi obsługę administracyjną i kancelaryjną kwestury.

5. Prowadzi archiwizację dokumentacji finansowej kwestora.

6. Obsługuje elektroniczny system zamówień publicznych w zakresie przydziału kompetencji do kontroli źródeł ich finansowania.

7. Współpracuje z Sekcją ds. Rozliczeń w zakresie rejestracji umów i zadań wynikających z decyzji o dotacjach i dofinansowaniach otrzymanych przez Uniwersytet.

8. Prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem wkładów członkowskich, udzielaniem pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych (tzw. „chwilówek”), przyjmuje wnioski oraz informuje członków o stanie ich wkładów.

9. Współdziała z Działem Płac w zakresie wypłacania, spłat i umorzeń pożyczek.

10. Opracowuje wnioski przed rozpatrzeniem przez Zarząd Kasy Pożyczkowej oraz przygotowuje wypłaty po ich zatwierdzeniu.

11. Współpracuje z osobą zajmującą się ewidencją księgową Kasy Pożyczkowej.