fbpx Archiwum UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Archiwum UG

Archiwum UG

Rektorat
Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 23 27
Symbol: 
0H00

Dyrektor

Pracownicy

Zadania

Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego działa na podstawie własnego regulaminu. Jego zadania i zakres działania określa rozdział 2 tego dokumenu, tj. paragrafy 3-9:

 

§3

Archiwum prowadzi działalność archiwalną, informacyjną i dokumentacyjną, naukową i dydaktyczną oraz usługową.

§ 4.

1. Podstawowym zadaniem Archiwum jest prowadzenie działalności archiwalnej polegającej na gromadzeniu, ewidencjonowaniu, przechowywaniu, opracowywaniu, zabezpieczeniu i udostępnianiu dokumentacji wytworzonej na Uniwersytecie Gdańskim.

2. Archiwum prowadzi działalność archiwalną w stosunku do organów i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

3. Archiwum może objąć działalnością archiwalną także dokumentację wytworzoną przez organizacje i stowarzyszenia działające przy Uniwersytecie, a także osoby fizyczne związane z Uczelnią.

§ 5.

W zakresie działalności archiwalnej do zadań Archiwum należy:

1) sprawowanie nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie:

a) kształtowania narastającego zasobu,

b) sposobu jego przechowywania oraz 

c) brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

2) doradzanie jednostkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją - we współpracy z koordynatorem czynności kancelaryjnych, prowadzenie szkoleń w zakresie kształtowania narastającego zasobu archiwalnego;

3) pozyskiwanie i gromadzenie dokumentacji powstającej w toku działalności jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, a także archiwalna ocena dokumentacji;

4) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;

5) przeprowadzanie skontrum dokumentacji;

6) porządkowanie dokumentacji i opracowywanie materiałów archiwalnych;

7) udostępnianie przechowywanej dokumentacji;

8) wycofywanie dokumentacji ze stanu Archiwum w przypadku wznowienia sprawy w jednostce organizacyjnej;

9) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z zasobu Archiwum oraz nadzorowanie postępowania związanego z niszczeniem dokumentacji w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu;

10) pozyskiwanie materiałów archiwalnych lub ich kopii dokumentujących historię Uniwersytetu Gdańskiego oraz szkolnictwa wyższego i nauki na Pomorzu; 11) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Archiwum i stanu dokumentacji w nim zgromadzonej;

12) przygotowanie projektów przepisów w zakresie czynności kancelaryjnych i archiwalnych Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 6.

W zakresie działalności informacyjnej i dokumentacyjnej do zadań Archiwum należy:

1) udzielanie informacji dotyczących historii Uniwersytetu, Szkół Wyższych będących jego poprzedniczkami oraz własnego zasobu;

2) popularyzacja wiedzy o historii Uniwersytetu Gdańskiego, materiałach archiwalnych i archiwach w postaci wydawnictw, wykładów, prezentacji, pokazów, wystaw, filmów, stron internetowych itp.;

3) udzielanie pomocy pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego w uzyskiwaniu informacji o materiałach archiwalnych przechowywanych w innych archiwach; 4) gromadzenie informacji o historii Uniwersytetu, jego pracowników, studentów, absolwentów itp., w tym m.in. nagrywanie wspomnień i przeprowadzanie wywiadów.

§ 7.

W zakresie działalności naukowej i dydaktycznej do zadań Archiwum należy:

1) prowadzenie prac naukowo-badawczych dotyczących w szczególności:

a) historii nauki i szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Uniwersytetu Gdańskiego i Szkół Wyższych będących jego poprzedniczkami,

b) archiwistyki i zarządzania dokumentacją; Regulamin Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego 

2) opracowanie i redagowanie edycji źródeł i wydawnictw dotyczących historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz organizacji, stowarzyszeń i osób z nim związanych, a także historii nauki, problematyki archiwalnej i zarządzania dokumentacją;

3) współpraca w procesach dydaktycznych studentów Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni, poprzez organizację zajęć z zakresu metodyki archiwalnej oraz praktyk archiwalnych.

§ 8.

W zakresie działalności usługowej do zadań Archiwum należy:

1) przetwarzanie danych przy użyciu systemów teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych;

2) sporządzanie kopii dokumentacji z zasobu Archiwum, w tym kopii cyfrowych;

3) umożliwienie korzystającym z zasobu archiwalnego wykonywania zdjęć udostępnionej dokumentacji własnym sprzętem;

4) przeprowadzanie kwerend w zasobie Archiwum na zlecenie organów i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz podmiotów zewnętrznych.

§ 9.

W ramach prowadzonej działalności Archiwum współpracuje z:

1) jednostkami organizacyjnymi Uczelni, w tym Instytutem Historii Uniwersytetu Gdańskiego;

2) Archiwum Państwowym w Gdańsku i innymi archiwami państwowymi;

3) archiwami innych szkół wyższych i innymi archiwami;

4) placówkami naukowymi, społeczno-kulturalnymi, których cele statutowe obejmują działalność związaną z zadaniami Archiwum;

5) organizacjami zawodowymi archiwistów i zarządców dokumentacją w kraju i za granicą.