fbpx Samodzielne Stanowisko ds. Przedsięwzięć Innowacyjnych. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Samodzielne Stanowisko ds. Przedsięwzięć Innowacyjnych.

Samodzielne Stanowisko ds. Przedsięwzięć Innowacyjnych.

Symbol: 
7B00

Zadania

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Przedsięwzięć Innowacyjnych należy w szczególności:
1) Planowanie, organizowanie i nadzorowanie realizacji przedsięwzięć innowacji organizacyjnych, technicznych, technologicznych i społecznych w strukturach UG;
2) Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi w celu pozyskiwania rozwiązań innowacyjnych oraz przygotowania procesu ich wdrożenia w UG;
3) Inicjowanie, wspieranie i realizowanie - przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi UG - działań związanych z pozyskaniem środków finansowych umożliwiających wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych na terenie uczelni;
- 8 -
4) Opracowywanie i wdrażanie narzędzi wspierania działań innowacyjnych w obszarze organizacyjnym, technicznym i społecznym w UG;
5) Koordynowanie i nadzorowanie współpracy jednostek organizacyjnych UG dedykowanymi tematycznie do realizacji przedsięwzięć innowacyjnych wewnątrz struktur uczelni;
6) Wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie realizacji przedsięwzięć innowacyjnych w UG.”;
7) załączniki nr 1-4 do Regulaminu Organizacyjnego UG otrzymują brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia,
8) wprowadza się załącznik nr 7 „Wykaz nieruchomości UG” do Regulaminu Organizacyjnego UG w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.