fbpx Dział Zamówień Publicznych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dział Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

Symbol: 
5B10

Kierownik Działu

zastępca kierownika działu

Pracownicy

Zadania

Dział Procedur Zakupowych:

1)  Sporządza dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania.

2)  Weryfikuje, pod względem naruszenia przepisów ustawy Pzp, opis przedmiotu zamówienia, propozycję kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu, przygotowanych przez Wnioskodawców.

3)  Przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu udzielenia zamówienia publicznego na dostawy, usługi lub roboty budowlane i prowadzi stosowną dokumentację postępowań.

4)  Przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz publikuje ogłoszenia dotyczące udzielenia zamówień odpowiednio na platformie internetowej dedykowanej do obsługi zamówień publicznych albo w Biuletynie Informacji Publicznej UG (za pośrednictwem Biura Organizacji i  Legislacji UG).

5)  Nadzoruje poprawność i aktualizację informacji związanych z zamówieniami publicznymi na stronie internetowej Uczelni.

6)  Udziela zainteresowanej jednostce lub pracownikom informacji o obowiązujących przepisach prawa zamówień publicznych, związanych z realizacją danego zamówienia.

7)  Przechowuje dokumentację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

8)  Przeprowadza instruktaż w zakresie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych na wniosek zainteresowanej jednostki lub pracowników Uczelni.

9)  Wnioskuje o powołanie Komisji Przetargowej i uczestniczy w jej pracach.

10) Obsługuje, z wyłączeniem czynności obsługi prawnej, od strony Uczelni proces postępowań odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej.

11) Współpracuje z innymi uczelniami przy przeprowadzaniu dedykowanych postępowań o  udzielenie zamówienia publicznego.

12) Wprowadza dane do rejestrów w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

13) Opiniuje przekazane w formie elektronicznej harmonogramy zamówień publicznych planowanych do udzielenia w ramach aktualnie realizowanych w Uczelni projektów w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy Pzp, a także w oparciu o aktualny Plan zamówień publicznych UG na dany rok finansowy.