fbpx Sekcja ds. Rozliczeń | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sekcja ds. Rozliczeń

Sekcja ds. Rozliczeń

Telefon: +48 58 523 21 57
Symbol: 
5500

Kierownik

Pracownicy

Zadania

  1. Prowadzi centralny rejestr umów, porozumień i ugód.
  2. Nadaje numery zadań i prowadzi ich rejestr w systemie finansowo-księgowym zgodnie z Polityką Rachunkowości Uniwersytetu.
  3. Wprowadza dane kontrahentów z zarejestrowanych umów do systemu Finansowo Księgowego i sprawuje nadzór nad elektroniczną bazą kontrahentów.
  4. Wykonuje czynności kontroli następczej dokumentów finansowych oraz dokonuje ich akceptacji w ramach pełnomocnictwa.
  5. Z upoważnienia Rektora zatwierdza płatności Uniwersytetu w granicach pełnomocnictwa.
  6. Generuje w elektronicznym systemie bankowym dokumenty wyciągów bankowych z rachunków Uczelni będące podstawą księgowań.
  7. Potwierdza za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów finansowych stanowiące załączniki do sprawozdań finansowych oraz wniosków o płatność zgodnie z pełnomocnictwem.