fbpx Biuro Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biuro Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi

Biuro Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi

W Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji wprowadzona zarządzeniem nr 16/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 lutego 2021 roku.
Treść zarządzenia - /znajdziesz tutaj/.
Pracownikowi, który w jego przekonaniu stał się ofiarą mobbingu lub dyskryminacji, przysługuje prawo złożenia do Rektora pisemnej skargi, który niezwłocznie przekazuje sprawę Rzecznikowi celem jej dalszego procedowania.

Dyżury Rzecznika: poniedziałki w godz 13:00-14:00.
 

Symbol: 
800

Zadania

  1. Biuro Rzecznika realizuje całokształt zadań związanych z realizacją polityki równego traktowania w UG, a  w szczególności polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
  2. Biuro inicjuje, realizuje, koordynuje lub monitoruje działania zmierzające do zapewnienia równego traktowania, zwłaszcza ochrony przed dyskryminacją oraz przeciwdziałania mobbingowi.
  3. Podejmuje działania zmierzające do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania lub uzasadnionego podejrzenia mobbingu poprzez formułowanie zaleceń, rekomendacji i dobrych praktyk.
  4. Promuje, upowszechnia i propaguje zasady równego traktowania. W tym celu organizuje i przeprowadza szkolenia.
  5. Podejmuje czynności w celu zbadania zasadności skarg w sprawach naruszenia zasad równego traktowania lub mobbingu.
  6. W miarę potrzeby Biuro wspiera działania pozostałych rzeczników powołanych przez Rektora.