fbpx Zgłaszanie naruszeń | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zgłaszanie naruszeń

Zgłaszanie naruszeń

Definicja naruszenia ochrony danych zgodnie z RODO (art. 4 ust. 12 RODO)

Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Każdy pracownik, który stwierdzi lub podejrzewa naruszenie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Gdańskim zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż w terminie 24 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia) zgłoszenia tego faktu za pośrednictwem  poniższego formularza oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zabezpieczenie dowodów związanych z incydentem.

Osoby niebędące pracownikami UG proszone są o zgłoszenie sytuacji o podejrzeniu lub wystąpieniu naruszenia za pośrednictwem formularza lub przesłania niezbędnych informacji na adres e-mail: iod@ug.edu.pl.

Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych reguluje załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w UG.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia i udokumentowania okoliczności związanych z wystąpieniem w Uniwersytecie Gdańskim naruszenia ochrony danych osobowych.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego w szczególności z art. 33 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dotyczącego zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do umożliwienia Administratorowi wywiązania się z obowiązków, o których mowa w art. 33 i 34 RODO (tj. obowiązku zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamianiu osób, których dane dotyczą o zaistniałym naruszeniu).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu Administratora przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3 z uwzględnieniem okresu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.