fbpx Religioznawstwo - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Religioznawstwo - stacjonarne II stopnia

Religioznawstwo

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Historyczny

Opis

 • O KIERUNKU
 • PLAN ZAJĘĆ
 • PROGRAM (PLAN) STUDIÓW
 • Informacje na temat specjalności, dostępnych na danym kierunku, można uzyskać w DZIEKANACIE.
 

O KIERUNKU

Studia Religioznawcze II stopnia mają na celu wykształcenie absolwentów zorientowanych w procesach zachodzących w świecie religii dawnych i współczesnych. Zorientowanie to uwzględnia procesy zachodzące w przestrzeni kulturowej, historycznej, społecznej i psychicznej oraz wiedzę dotyczącą najważniejszych zjawisk zachodzących w obrębie poszczególnych tradycji religijnych.

Studenci zgłębiają wiedzę w zakresie religii, uczą się zagadnień z obszaru historii religii, teologii, zagadnień ze styku polityki i religii. Podejmują zagadnienia związane zarówno z wielkimi religiami monoteistycznymi, jak i religiami etnicznymi, mitami i magią. Nabierają umiejętności, dzięki którym potrafią dokonywać samodzielnej i świadomej oceny roli religii w kulturze oraz jej wpływu na życie i społeczeństwo.

Zapoznają się z sytuacją religijną panującą w różnych częściach świata oraz z najnowszymi osiągnieciami w dziedzinie studiów nad źródłami do świętych tekstów różnych religii i wyznań. Podnoszą kwalifikacje z zakresu etyki. Znają język wybranej tradycji religijnej, posiadają umiejętność analizy i interpretacji tekstów źródłowych. Nabywają zaawansowaną wiedzę dotyczącą różnych aspektów społecznych i kulturowych, z którymi spotykają się we współczesnym świecie.

Religioznawstwo jest bez wątpienia najbardziej wszechstronnym kierunkiem w ofercie Uniwersytetu Gdańskiego. Funkcjonuje w formule ogólnouniwersyteckiej. Obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy o religii oraz jej roli w życiu człowieka i społeczeństwa, a wykładowcy pochodzą z wielu wydziałów naszego uniwersytetu. Pozwala to zapoznać się z różnymi teoriami oraz ukazać uwarunkowania aktu religijnego, w tym jego indywidualne i społeczne konsekwencje.

 

ATUTY KIERUNKU

 • Studia religioznawcze rozwijają twórcze i krytyczne myślenie, kształcąc absolwenta w szeroko rozumianej problematyce religijnej.
 • Studia II stopnia sprzyjają krytycznej refleksji nad kierunkami rozwoju współczesnego świata, a poprzez dobór kadry z wielu obszarów badawczych (studiów nad religią, historyków, kulturoznawców, socjologów, politologów, biblistów) umożliwiają uczestnictwo w szerokim dialogu interdyscyplinarnym. Wykraczają poza krąg kultury euro-amerykańskiej, pogłębiając znajomość otaczającego nas świata o inne kultury i cywilizacje.
 • Religioznawstwo kształci specjalistów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczym, naukowym, społecznym i kulturalnym oraz wnosi trwały wkład w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych problemów.
 • Studenci uzyskują wiedzę z zakresu współczesnych orientacji w religioznawstwie, studiami nad źródłami religii, zagadnieniami z obszaru teologii, religii etnicznych, religii w historii, czy religii wobec wyznawań współczesności.
 • Program studiów jest w pełni związany z pracą naukową wykładowców. Wykłady prowadzone przez najlepszych wykładowców z kilku wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Studia kształcą w zakresie języków obcych (wśród nich język wybranej tradycji religijnej, którego znajomość pozwoli na analizę i interpretację tekstów źródłowych)

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • obszarze nauki, edukacji i kultury
 • organach administracji państwowej
 • organizacjach rządowych i pozarządowych do spraw mniejszości religijnych narodowych i uchodźców,
 • innych instytucjach, np. jako konsultanci społeczni i polityczni
 • organizowaniu i prowadzeniu szkoleń w zakładach i instytucjach zarządzanych przez przedstawicieli innych, niż rodzima, kultur lub współpracujących z nimi, czy ich zatrudniających
 • charakterze specjalisty w zakresie popularyzacji wiedzy i edukacji, doradztwa, jak i ekspertyz w kwestiach związanych z różnorodnością religijną, etniczną i kulturową

 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:25