fbpx Praca socjalna - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Praca socjalna - stacjonarne II stopnia

Praca socjalna

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

Praca socjalna jest jednym z najbardziej interdyscyplinarnych kierunków studiów (łączy elementy: pedagogiki, psychologii, socjologii, ekonomii, filozofii i prawa). Podczas  studiów poznaje się specyfikę problemów społecznych i sposoby pracy pomocowej z osobami i grupami (w tym rodzinami i społecznościami lokalnymi), które ich doświadczają. Studentki i studenci przygotowują się do ich rozwiązywania oraz walki z konsekwencjami  biedy, marginalizacji i  wykluczenia społecznego (ze względu na wiek, płeć czy pochodzenie), bezdomności, niepełnosprawności, przemocy, uzależnień oraz nadużywania alkoholu czy substancji psychoaktywnych, in.

 

Studenci kierunku praca socjalna zdobywają i rozwijają umiejętności interpersonalne, krytycznego i refleksyjnego myślenia, diagnozowania środowiska, inicjowania działań pomocowych i interwencji społecznych, pracy ze społecznością lokalną i innymi instytucjami pomocowymi.

 

Program studiów został pomyślany w taki sposób, by studenci nabytą wiedzę teoretyczną mogli sprawdzić w praktycznym działaniu. Dlatego też część zajęć prowadzona jest przez praktyków – trójmiejskich specjalistów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

 

Absolwenci i absolwentki kierunku praca socjalna nabywają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej dotyczącymi kwalifikacji do tego zawodu. Tylko studia na kierunku praca socjalna nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Żadne inne studia nie upoważniają bezpośrednio do zatrudnienia w ramach tej profesji.

 
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Pracownicy socjalni zatrudniani są w:

 • ośrodkach pomocy społecznej w gminie, w powiatowych centrach pomocy społecznej, w domach pomocy społecznej, 
 • wydziałach polityki społecznej
 • regionalnych ośrodkach pomocy społecznej
 • w centrach integracji społecznej
 • środowiskowych domach samopomocy (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), domach dziennego pobytu (dla seniorów)
 • organizacjach pozarządowych, m.in. stowarzyszeniach i fundacjach
 • szpitalach, zakładach karnych.

Ponadto absolwenci pracy socjalnej mogą zostać zatrudnieni jako:

 • animatorzy społeczni, organizatorzy społeczności lokalnych
 • asystenci rodzin, asystenci osób niepełnosprawnych
 • wychowawcy w domach dziecka, koordynatorzy pieczy zastępczej
 • prowadzący kluby seniora
 • doradcy zawodowi, doradcy życiowi
 • asystenci osób w różnym wieku, w tym starszych i niepełnosprawnych; „supernianie”
 • mogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pedagogizacji rodzin, prowadzenia szkół dla rodziców, grup wsparcia, tematycznych, innych oraz inicjować powstawanie grup samopomocowych, podnoszących kompetencje życiowe(takie zatrudnienie organizują ośrodki pomocy społecznej, gminy w ramach innowacji społecznych, organizacje pozarządowe, a także inne instytucje).

Studenci studiów II stopnia na kierunku praca socjalna, niezależnie od stacjonarnego trybu studiów, moga już podczas ich trwania - w ramach wolontariatu, czy innych postaci zaangażowania w pracę poza uczelnią - zdobywać przydatne im doświadczenie. Mozliwość ta jest istotna dla kształcenia przyszłych pracowników socjalnych z tytułem zawodowym magistra. Z myślą o jego specyfice Uniwersytet Gdański stworzył plan studiów, nazywany "hybrydowym", który w sposób harmonijny łączy stacjonarną formę zajęć z formą zdalną.

Wszystkie zajęcia na tym kierunku prowadzone są w formie przygotowującej i dopasowanej do zadaniowego trybu pracy, czemu sprzyja ich hybrydowy plan oraz organizacja w modułach i blokach, umożliwiająca pozostawanie w bliskości wobec świata pracy i problematyki socjalnej.

Studenci korzystają z oferty modułów, wśród których mogą poznawać treści w zakresie

- innowacji w organizacji i zarządzaniu w pomocy społecznej

- asystentury rodzin w pracy socjalnej

- organizowania społeczności lokalnej

- pracy socjalnej z seniorami

- pracy socjalnej z osobami z uzależnieniami i zaburzeniami psychicznymi.

W związku z magisterskim, zaawansowanym poziomem kształcenia oraz przewidywaną aktywnością absolwentów w rolach liderskich i na stanowiskach kierowniczych, przygotowanie profesjonalne odbywa się z naciskiem na innowacyjność oraz umiejętności zarządcze w obszarze pomocy i integracji społecznej. m.in. w ramach każdego modułu występuje przedmiot „Zarządzanie projektami”.

Od absolwentów kierunku praca socjalna drugiego stopnia nie wymaga się posiadania I stopnia specjalizacji zawodowej w ubieganiu się o awans do kolejnego. Ukończenie studiów magisterskich w zakresie pracy socjalnej jest spełnieniem kryteriów niezbędnych do uzyskania II stopnia specjalizacji zawodowej. Wiążą się z tym  lepsze warunki zatrudnienia (szczegółowo określone w przepisach wewnętrznych danej instytucji). Natomiast dla chętnych absolwentów pracy socjalnej I stopnia studia magisterskie dają możliwość pogłębienia wiedzy, specjalizacji w nowym zakresie obok wspomnianych   lepszych warunków zatrudnienia.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 12 ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:23