fbpx Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - stacjonarne jednolite magisterskie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - stacjonarne jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia
stacjonarnejednolite magisterskie
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem przygotowującym do podjęcia pracy nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności metodyczne i kompetencje społeczne w zakresie wczesnej edukacji.
 • Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką i osoby związane z praktyką. Program studiów jest wzbogacony o treści na temat alternatywnych sposobów organizacji procesu opieki, nauczania i wychowania dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, opartych o wyniki najnowszych badań. Studenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są przygotowywani do podejmowania działań innowacyjnych na rzecz zmiany we wczesnej edukacji.
 • Aktywni studenci mają szansę uczestniczenia w badaniach naukowych realizowanych pod kierunkiem pracowników na poziomie pozwalającym na publikowanie ich wyników w czasopismach naukowych i metodycznych oraz naukowych pracach zbiorowych.
 • Studenci mogą pogłębiać wiedzę specjalnościową uczestnicząc w: pracach kół naukowych, programach wymiany międzynarodowej i międzyuczelnianej; praktykach w placówkach edukacyjnych; działaniach krajowego i zagranicznego wolontariatu studenckiego; współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
 • Z uwagi na zawarty w Rozporządzeniu MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 2) wymóg przygotowania nauczycieli wczesnej edukacji do nauczania języka obcego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej oraz szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli (określone w Obwieszczeniu MEN z dn. 1 lipca 2020) program studiów zawiera również obowiązkowy moduł Edukacja w zakresie języka obcego. Zajęcia z przedmiotów znajdujących się w tym module prowadzone są w języku angielskim i wymagają od studentów aktywnego uczestnictwa językowego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • Absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne
konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język angielski

0,4

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, drugi język obcy, matematyka, WOS

0,1

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:23