fbpx Pedagogika - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Pedagogika - stacjonarne II stopnia

Pedagogika

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

  • Absolwent studiów uzyskuje i poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie pracy resocjalizacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej i pracy pedagoga szkolnego; rozumie interdyscyplinarne źródła pracy edukacyjnej, dysponuje profesjonalną wiedzą w obszarze realizowanych modułów obowiązkowych i fakultatywnych.
  • Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela pedagoga i nauczyciela wychowawcy, o ile w toku studiów pierwszego stopnia lub innych ukończonych na kierunku pedagogia osiągnął wszystkie efekty uczenia się wynikające z rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w obszarze odpowiadającym zrealizowanej specjalności.
  • W ramach modułu pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza absolwent otrzymuje profesjonalne przygotowanie do pracy pedagogicznej w szkołach ponadpodstawowych.
  • W ramach modułu pedagogika resocjalizacyjna absolwent zdobywa i/lub poszerza swoje kompetencje w zakresie pracy z osobami poddanymi działaniom resocjalizacyjnym i pracy penitencjarnej.
  • Absolwent otrzymuje gruntowne przygotowanie z różnych subdyscyplin nauk społecznych; dodatkowo uzyskuje kompetencje pedagogiczne w zakresie dwóch spośród kilku zaproponowanych modułów fakultatywnych: pedagogika rodziny z poradnictwem rodzinnym, dydaktyka innowacyjna z pedagogiką Montessori, edukacja mobilna w kulturze cyfrowej oraz edukacja mniejszości narodowych, etnicznych i kulturowych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent może być zatrudniony:

  1. w placówkach podległych nadzorowi Ministerstwa Edukacji Narodowej (m.in. w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych), o ile w toku studiów pierwszego stopnia ukończonych na kierunku pedagogika osiągnął wszystkie efekty uczenia się wynikające ze standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w obszarze odpowiadającym zrealizowanej specjalności.
  2. w placówkach, o których mowa w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 w charakterze asystenta rodziny, wychowawcy, pedagoga. 
  3. w placówkach penitencjarnych, w kuratorskich zespołach służby sądowej.

 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, ale tylko absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, którzy zrealizowali efekty określone w załączniku 1 lub w załączniku 3 Rozporządzenia MNiSW w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskają uprawnienia nauczycielskie.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:23