fbpx Ochrona środowiska - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ochrona środowiska - stacjonarne II stopnia

Ochrona środowiska

Studia
stacjonarneII stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Chemii

Opis

ATUTY KIERUNKU

Absolwenci posiadają dogłębną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadnień ochrony, analityki i technologii środowiska. Nabyte kompetencje są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju
  • Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych budynków nauk przyrodniczych w Europie.
  • Studenci w trakcie studiów mogą odbywać staże i praktyki studenckie w zakładach pracy z pomorskiego otoczenia gospodarczego
  • Studenci mogą uczestniczyć w ramach wymiany studenckiej w programach MOST i ERASMUS
  • Mozliwość rozwijania swooich zainteresowań w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze ochrony, zarządzania i technologii środowiska. Posiadają kompetencje pozwalające podejmować pracę w:
  • instytucjach badawczych 
  • instytucjach zintegrowanego zarządzania ochroną środowiska 
  • w przemyśle i rolnictwie 
  • administracji państwowej i samorządowej. 
Absolwenci II stopnia mogą kontynuować kształcenie w szkole doktorskiej.
 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12 ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA oraz absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków pokrewnych, na których program kształcenia jest zbliżony do programu kształcenia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA.

W przypadku absolwentów innych kierunków, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów i osiągniętych efektów.

 
 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 11:50