fbpx Oceanografia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Oceanografia - stacjonarne II stopnia

Oceanografia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie oceanograf statek
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Oceanografii i Geografii

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim to unikatowy w Polsce kierunek studiów. Prowadzony w wyjątkowym i nowoczesnym miejscu: Instytucie Oceanografii w Gdyni na Wydziale Oceanografii i Geografii.
 • Ukończenie studiów na kierunku Oceanografia zapewnia uzyskanie wysokospecjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, nauk o morzu oraz analizy i interpretacji danych przy użyciu metod statystycznych i informatycznych, jak również opanowanie terminologii specjalistycznej z zakresu oceanografii w wybranym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; co najmniej dwa przedmioty przewidzany programem studiów realizowane są w języku angielskim.
 • Studia otrzymały najwyższą - wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, potwierdzającą istotny wkład pracowników Wydziału w zapewnienie najwyższej jakości kształcenia. Wyróżnienie nadane jest za najwyższy poziom kształcenia, bogatą i kompleksową ofertę edukacyjną, znakomicie wyposażoną bazę dydaktyczną oraz udział w programach europejskich.
 • W ramach studiów, w zależności od zainteresowań, studenci wybierają ścieżkę kształcenia w zakresie: Biologii morza, Biotechnologii morskiej, Ochrony i zarządzania zasobami morza, Fizyki morza, Geologii morza lub Chemii morza i atmosfery.
 • Instytut Oceanografii UG posiada nowy specjalistyczny statek naukowo-badawczy r/v Oceanograf, jedną z najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie. To właśnie na nim studenci odbywają zajęcia dydaktyczne oraz prowadzą swoje pierwsze badania naukowe do prac dyplomowych. Zajęcia terenowe studenci realizują na Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry w Helu.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci studiów na kierunku Oceanografia są przygotowani do pracy w:
 • instytutach i laboratoriach naukowo-badawczych,
 • przemyśle, rybołówstwie,
 • urzędach nadzoru i kształtowania środowiska morskiego,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • placówkach zajmujących się edukacją,
 • turystyce,
 • na międzynarodowym rynku pracy, m.in. na stanowiskach specjalistów, konsultantów, menadżerów.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)
 
1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12 ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych z obszaru nauk przyrodniczych lub ścisłych.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach reprezentujących inne dziedziny, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność w ramach danego kierunku podczas rejestracji w systemie IRK.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:23