fbpx Marine Biotechnology - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marine Biotechnology - stacjonarne II stopnia

Marine Biotechnology

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Oceanografii i Geografii

Opis

  • Informacje na temat specjalności, dostępnych na danym kierunku, można uzyskać w DZIEKANACIE.

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Marine Biotechnology mają charakter interdyscyplinarny. Prowadzone są przez pracowników Wydziału Oceanografii i Geografii i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz we współpracy z ekspertami z innych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych i firm związanych z branżą biotechnologiczną. Celem kształcenia jest przekazanie studentom aktualnej teoretycznej i praktycznej wiedzy o możliwościach i sposobach biotechnologicznego wykorzystania naturalnych zasobów środowiska morskiego. W trakcie studiów studenci zapoznają się również z metodami zrównoważonej hodowli organizmów w warunkach akwakultury oraz wytwarzaniem wysokiej jakości prozdrowotnych produktów.

Studia prowadzone są w języku angielskim.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci studiów na kierunku Marine Biotechnology są przygotowani do pracy w:
 
  • firmach biotechnologicznych zajmujących się przetwarzaniem naturalnych zasobów morza w celu pozyskania m.in. innowacyjnych kosmetyków, kosmeceutyków, nutraceutyków, żywności funkcjonalnej, biomateriałów oraz farmaceutyków;
  • firmach zajmujących się hodowlą organizmów wodnych w warunkach akwakultury oraz zrównoważoną produkcją żywności;
  • instytucjach zajmujących się stanem środowiska morskiego, ochroną zasobów naturalnych oraz dobrostanem organizmów w akwakulturze;
  • innych firmach, instytutach i laboratoriach badawczych oraz regionalnych, krajowych i zagranicznych instytucjach odpowiedzialnych za błękitną biotechnologię.

 

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Oceanografii i Geografii oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

  1. Średnia ocen 1) z całego okresu studiów - max. 70 pkt.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat własnych zainteresowań związanych z wybieranym kierunkiem studiów - max. 30 pkt.
     

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 12 ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) reprezentujących takie dyscypliny naukowe jak nauki o Ziemi i środowisku, biotechnologia, nauki biologiczne, nauki chemiczne, biologia medyczna, nauki farmaceutyczne oraz inżynieria biomedyczna.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach z innych obszarów nauki, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie analizy programu ukończonych studiów i osiągniętych efektów uczenia się.

*Studia bezpłatne prowadzone w języku angielskim. 

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:23