fbpx Indywidualne Studia Międzydziedzinowe - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Indywidualne Studia Międzydziedzinowe - stacjonarne II stopnia

Indywidualne Studia Międzydziedzinowe

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Studia interdyscyplinarne

Opis

 

CHARAKTERYSTYKA I ATUTY STUDIÓW

Indywidualne Studia Międzydziedzinowe nie są kierunkiem, lecz sposobem studiowania. Organizacja ich pozwala na zaspokojenie szerokich i wyrazistych  zainteresowań kandydata, które mogą odnosić się do nauk społecznych, humanistycznych, ścisłych oraz przyrodniczych. Dlatego dobrym kandydatem do ISM jest osoba, która nie chce ograniczać się do „języka” jednej dyscypliny, lecz otwiera się na różne sposoby poznawania i „nazywania” otaczających ją zjawisk. Studia ISM zakładają ponadto gotowość kandydata do podjęcia współodpowiedzialności za tok i kształt swoich studiów. Pożądaną cechą kandydata jest również gotowość do współuczestniczenia w działaniach na rzecz ISM, uniwersytetu czy w szerszym zakresie – społeczeństwa obywatelskiego. W ISM student realizuje przynajmniej jedno minimum programowe kierunku wiodącego, który wybiera z listy kierunków współpracujących z ISM (patrz: https://ism.ug.edu.pl/kierunki_studiow). Od pierwszego semestru student wraz z opiekunem naukowym/tutorem układa indywidualny plan studiów odpowiadający zainteresowaniom studenta i uwzględniający zarazem interdyscyplinarny charakter studiów ISM. Ponadto pod okiem tutora student pisze pracę roczną (esej), której dobra realizacja pozwala studentowi nabyć cenną umiejętność samodzielnego i zdyscyplinowanego konstruowania i prezentowania (opartego na lekturze i współpracy z tutorem) dłuższej wypowiedzi pokrewnej pracy naukowej.  ISM to wielowymiarowe myślenie. Jednym z celów studiów ISM jest rozwinięcie umiejętności „ruchomego” i wielowymiarowego myślenia, co znakomicie przygotowuje go do aktywnej odpowiedzi na wyzwania rzeczywistości społecznej i życia zawodowego.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Plan i sposób studiowania na ISM – indywidualnie projektowany i interdyscyplinarnie realizowany – odpowiada niepowtarzalnym zainteresowaniom absolwenta. To sprawia, iż każdy absolwent ISM zdobywa charakterystyczne dla swojej indywidualnej ścieżki kształcenia kompetencje. Są one niepowtarzalne i przez to na rynku pracy wysoce pożądane. To, co absolwentów ISM łączy, to szeroki horyzont wiedzy i kompetencji, które wykraczają poza jedną dyscyplinę, jeden kierunek czy obszar wiedzy. Dlatego posiadając dogłębną wiedzę kierunkową absolwent ISM będzie potrafił zarazem działać wielotorowo i aktywnie uczestniczyć w zmianach zachodzących w otaczającym go świecie. Ze względu na swą otwartość na „inne” sposoby działania i myślenia, będzie aktywnym i twórczym członkiem zespołu, bez względu na tryb, miejsce czy instytucję, w której będzie rozwijał aktywność zawodową.  

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

  1. Konkurs ocen na dyplomie 1) - max. 100 pkt.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna - ocena pozytywna lub negatywna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy projektu przygotowanego przez kandydata. 

Projekt jest warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej. Należy go przesłać w wyznaczonym terminie na wskazany adres e-mail. Projekt powinien przedstawiać dotychczasową edukację kandydata(-ki), jego (jej) indywidualne zainteresowania naukowe oraz plan na ich dalszy rozwój w trybie studiów międzydziedzinowych. Forma projektu - esej.

Termin dostarczenia projektu zostanie podany do końca lutego 2024 r.

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 12 ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Niezłożenie projektu w wymaganym terminie skutkuje wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego. 

 

Negatywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 10 stycznia 2024 roku, 13:13