fbpx Indywidualne Studia Międzydziedzinowe - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Indywidualne Studia Międzydziedzinowe - stacjonarne I stopnia

Indywidualne Studia Międzydziedzinowe

Studia
stacjonarneI stopnia
zdjęcie ISM
Rok akademicki: 2024/2025

Studia interdyscyplinarne

Opis

 

CHARAKTERYSTYKA I ATUTY STUDIÓW

Indywidualne Studia Międzydziedzinowe nie są kierunkiem, lecz sposobem studiowania. Organizacja ich pozwala na zaspokojenie szerokich i wyrazistych  zainteresowań kandydata, które mogą odnosić się do nauk społecznych, humanistycznych, ścisłych oraz przyrodniczych. Dlatego dobrym kandydatem do ISM jest osoba, która nie chce ograniczać się do „języka” jednej dyscypliny, lecz otwiera się na różne sposoby poznawania i „nazywania” otaczających ją zjawisk. Studia ISM zakładają ponadto gotowość kandydata do podjęcia współodpowiedzialności za tok i kształt swoich studiów. Pożądaną cechą kandydata jest również gotowość do współuczestniczenia w działaniach na rzecz ISM, uniwersytetu czy w szerszym zakresie – społeczeństwa obywatelskiego. W ISM student realizuje przynajmniej jedno minimum programowe kierunku wiodącego, który wybiera z listy kierunków współpracujących z ISM (patrz: https://ism.ug.edu.pl/kierunki_studiow). Od pierwszego semestru student wraz z opiekunem naukowym/tutorem układa indywidualny plan studiów odpowiadający zainteresowaniom studenta i uwzględniający zarazem interdyscyplinarny charakter studiów ISM. Ponadto pod okiem tutora student pisze pracę roczną (esej), której dobra realizacja pozwala studentowi nabyć cenną umiejętność samodzielnego i zdyscyplinowanego konstruowania i prezentowania (opartego na lekturze i współpracy z tutorem) dłuższej wypowiedzi pokrewnej pracy naukowej.  ISM to wielowymiarowe myślenie. Jednym z celów studiów ISM jest rozwinięcie umiejętności „ruchomego” i wielowymiarowego myślenia, co znakomicie przygotowuje go do aktywnej odpowiedzi na wyzwania rzeczywistości społecznej i życia zawodowego.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Plan i sposób studiowania na ISM – indywidualnie projektowany i interdyscyplinarnie realizowany – odpowiada niepowtarzalnym zainteresowaniom absolwenta. To sprawia, iż każdy absolwent ISM zdobywa charakterystyczne dla swojej indywidualnej ścieżki kształcenia kompetencje. Są one niepowtarzalne i przez to na rynku pracy wysoce pożądane. To, co absolwentów ISM łączy, to szeroki horyzont wiedzy i kompetencji, które wykraczają poza jedną dyscyplinę, jeden kierunek czy obszar wiedzy. Dlatego posiadając dogłębną wiedzę kierunkową absolwent ISM będzie potrafił zarazem działać wielotorowo i aktywnie uczestniczyć w zmianach zachodzących w otaczającym go świecie. Ze względu na swą otwartość na „inne” sposoby działania i myślenia, będzie aktywnym i twórczym członkiem zespołu, bez względu na tryb, miejsce czy instytucję, w której będzie rozwijał aktywność zawodową.  

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 7)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6) oraz rozmowa kwalifikacyjna 8)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy nowożytny

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, matematyka, geografia, historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język łemkowski, język kaszubski, język mniejszości narodowych, drugi język obcy nowożytny, wiedza o tańcu, historia muzyki

0,3

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu przygotowanego przez kandydata na studia, zainteresowań kandydata oraz planowanej ścieżki studiów.

Forma projektu dowolna, np. esej, prezentacja, film, reportaż i inne. Tematyka projektu dowolna, ale powinien dotyczyć indywidualnych zainteresowań kandydata związanych z naukami humanistycznymi i społecznymi.

Termin dostarczenia projektu – 12 lipca 2024 r.

Uwaga:

Projekt należy przesłać na adres politologia.rekrutacja@ug.edu.plNiezłożenie projektu w wymaganym terminie skutkuje wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego.

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
  5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
  6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.
  7. Laureaci olimpiad przedmiotowych otrzymują dodatkowo 50 pkt.
  8. Rozmowa kwalifikacyjna - ocena pozytywna lub negatywna. Negatywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 15

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2024 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
16 lipca 2024 r. do 20 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
22 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
26 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

pon., śr., pt.: 09.00 - 13.00,wt., czw.: 14.00 - 18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. D 418, D 419
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 41 61
e-mail: politologia.rekrutacja@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 18 czerwca 2024 roku, 10:40