fbpx Geografia fizyczna z geoinformacją - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Geografia fizyczna z geoinformacją - stacjonarne II stopnia

Geografia fizyczna z geoinformacją

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Geografia fizyczna
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Oceanografii i Geografii

Opis

ATUTY KIERUNKU

Celem kształcenia na kierunku studiów Geografia fizyczna z geoinformacją jest:
 • przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu interakcji zachodzących pomiędzy komponentami środowiska geograficznego w niestabilnych warunkach współczesnych globalnych zmian;
 • zdobycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi metodami i narzędziami badawczymi służącymi do identyfikacji przyczyn tych zmian, analizy procesów i zjawisk im towarzyszących, szacowania spodziewanych ich skutków;
 • dostarczenie absolwentowi wiedzy z zakresu teorii systemów informacji geograficznej, podstaw organizacji i działania infrastruktur służących do gromadzenia informacji przestrzennej oraz możliwości zastosowania narzędzi geoinformatycznych w geografii fizycznej, na co położony jest szczególny nacisk;
 • wykształcenie umiejętności posługiwania się w analizie danych zaawansowanymi metodami statystycznymi oraz metodami analizowania zjawisk przestrzennych;
 • kształcenie umiejętności posługiwania się profesjonalnym językiem angielskim, poprzez obowiązkową realizację przedmiotu Academic English oraz dwóch przedmiotów do wyboru w języku angielskim, jak również studiowanie literatury fachowej w tym języku;
 • zachęcanie do aktywnego poszerzania kompetencji zawodowych poprzez umożliwianie studentom skorzystania z programu Tutoring na WOiG oraz programów mobilnościowych ERASMUS+ i MOST;
 • zdobycie przez absolwentów studiów geograficznych I stopnia uprawnień do nauczania geografii w ramach nieobowiązkowej specjalizacji nauczycielskiej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacji umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy w podmiotach gospodarczych i urzędach różnego szczebla zajmujących się:
 • szeroko pojętym monitoringiem środowiska i zasobów naturalnych,
 • adaptacją do zmiany klimatu i łagodzeniem jej skutków,
 • zarządzaniem kryzysowym, 
 • przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych do różnych potrzeb.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12 ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 11:45