fbpx Filologia angielska - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia angielska - stacjonarne II stopnia

Filologia angielska

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia magisterskie na kierunku filologia angielska umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy specjalistycznej w języku angielskim z zakresu literatury anglojęzycznej oraz językoznawstwa. Mocną stroną kierunku jest szeroki wybór specjalności i specjalizacji oraz bogaty program praktycznej nauki języka angielskiego. Dodatkowo studenci mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych oraz pracować nad publikacjami studenckimi w czasopismach polskich i zagranicznych.

Studenci mają możliwość wyboru jednego z trzech modułów specjalnościowych: język, literatura, edukacja, przetwarzanie języka naturalnego oraz translatoryka.

Moduł specjalnościowy język, literatura, edukacja oferuje wybór jednej z dwóch specjalizacji: literaturoznawczej i językoznawczej. Studenci specjalizacji literaturoznawczej rozwijają wiedzę i umiejętności z zakresu literatury i kultury krajów anglojęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień adaptacji oraz relacji literatury z kulturą (kino, nowe media). Specjalność językoznawcza pozwala na zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa ogólnego i kognitywnego, a także etno-, socjo- i psycholingwistyki. Moduł specjalnościowy język, literatura, edukacja daje także studentom obu specjalizacji możliwość rozwijania umiejętności w zakresie tłumaczeń literackich i użytkowych i zapoznanie się z elementami zarządzania w edukacji i kulturze. Ponadto oferuje kursy z zakresu teorii uczenia się i nauczania, innowacyjnych narzędzi dydaktyczny (np. blended learning, aplikacje TIK, AI w edukacji), a także udział w projektach edukacyjnych i kulturowych.

Moduł specjalnościowy przetwarzanie języka naturalnego prowadzony jest przez Instytut Anglistyki i Amerykanistyki we współpracy z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. W ramach modułu oferujemy kursy z zakresu językoznawstwa, komputerowych zasobów lingwistycznych, systemów i narzędzi stosowanych do przetwarzania języka naturalnego, a także teorii komunikacji i prawno-etycznych aspektów sztucznej inteligencji. Zajęcia, prowadzone przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym z dziedziny językoznawstwa i informatyki oraz nowych technologii, odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Ponadto oferujemy współpracę z firmami IT, warsztaty prowadzone przez pracowników/praktyków z firm zewnętrznych, a najlepszym studentom pomoc w zdobyciu stażu w firmach zajmujących się wykorzystaniem języka naturalnego w nowych technologiach.

Moduł specjalnościowy translatoryczny oferuje wybór dwóch specjalności: przekład specjalistyczny lub przekład wydawniczy i audiowizualny. Studenci mają możliwość studiowania u prowadzących z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, a także uczęszczania na wykłady i warsztaty gościnne prowadzone przez wybitnych teoretyków i praktyków przekładu. Zajęcia praktyczne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Ponadto wybór modułu translatorycznego pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych tłumaczeń literackich, specjalistycznych i ustnych, odbycie stażu w firmach tłumaczeniowych, a także umożliwia współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz udział w konkursach translatorycznych.

Absolwenci filologii angielskiej I stopnia specjalności nauczycielskiej po ukończeniu studiów filologia angielska II stopnia na dowolnej specjalności zdobywają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku filologia angielska wszystkich modułów specjalnościowych mogą kontynuować studia na czteroletnich studiach III stopnia (doktoranckich).

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
 

Absolwenci specjalności język, literatura, edukacja, którzy ukończyli filologię angielską I stopnia specjalności nauczycielska, znajdują pracę w rozmaitych typach szkół: w szkołach publicznych, społecznych i językowych. Absolwenci specjalności przetwarzanie języka naturalnego zatrudniani są w firmach i korporacjach zajmujących się tworzeniem i wprowadzaniem nowych technologii, które wykorzystują język naturalny (np. aplikacje telefoniczne, inteligentne domy, komunikatory różnego typu) oraz w firmach zajmujących się pracą nad sztuczną inteligencją. Absolwenci specjalności translatorycznej zatrudniani są przez wydawnictwa, agencje tłumaczeniowe, podmioty zatrudniające tłumaczy w trybie in-house, instytucje Unii Europejskiej (również w ramach współpracy zdalnej). Nasi absolwenci zatrudniani są także w mediach, instytucjach kultury, instytucjach samorządowych, organizacjach międzynarodowych oraz w sektorach usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury: w branży turystycznej, reklamowej i marketingowej.

 


 

 

 

Kryteria przyjęć

FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność:
- język, literatura, edukacja;
- translatoryka;
- przetwarzanie języka naturalnego (specjalność PJN prowadzona jest przez Wydział Filologiczny i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie C1).
Punktacja – max 50 pkt.
 
2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dotycząca zainteresowań i motywacji kandydata.
Punktacja - max 50 pkt.
Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek filologia angielska. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność (język, literatura, edukacja; translatoryka lub przetwarzanie języka naturalnego) w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek.
 
Wskazanie preferencji nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na wybraną specjalność. Limit miejsc dzielony jest równo pomiędzy trzy specjalności. Ostateczny przydział odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek filologia angielska (tzn. osoby, które uzyskały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo w wyborze specjalności, a osoby, które uzyskały niższą liczbę punktów zostaną przydzielone do specjalności, na której zostały wolne miejsca).
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:26