fbpx Biologia medyczna - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biologia medyczna - stacjonarne II stopnia

Biologia medyczna

Studia
stacjonarneII stopnia
Biologia medyczna
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Biologii

Opis

ATUTY KIERUNKU

Absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną z:
 • obszaru nauk przyrodniczych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 
 • umiejętności związane z zastosowaniem technik z dziedziny biochemii, biologii molekularnej, biologii komórki, fizjologii i neurofizjologii w diagnostyce chorób lub badaniu zaburzeń o podłożu neurologicznym 
 • obsługi aparatury badawczej
 • studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania w studenckich kołach naukowych,
 • możliwość realizacji część programu studiów na innych uczelniach w kraju lub za granicą bądź odbywania praktyki w zagranicznych instytucjach nieakademickich.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent - w zależności od wybranej specjalności - będzie mógł pracować w:
 • placówkach służby zdrowia, rehabilitacyjnych
 • ośrodkach naukowo-badawczych 
 • placówkach pedagogicznych i resocjalizacyjnych, ośrodkach terapii uzależnień 
 • w szkolnictwie
 • a także w sporcie, wojsku i policji.
 • ze specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi i pasożytniczymi ludzi lub zwierząt, analitykami i diagnostami medycznymi w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych
 • laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych
 • w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)
 
1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12 ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.
 
Absolwenci studiów wyższych z kierunków BIOLOGIA, BIOLOGIA MEDYCZNA, GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, BIOTECHNOLOGIA, BIOCHEMIA, MIKROBIOLOGIA przyjmowani są wyłącznie na podstawie podanych kryteriów kwalifikacyjnych.
 
W przypadku kandydatów z innych kierunków decyzję
o dopuszczeniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie analizy programu ukończonych studiów i osiągniętych efektów kształcenia.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:24