fbpx Biologia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biologia - stacjonarne II stopnia

Biologia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Biologia
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Biologii

Opis

ATUTY KIERUNKU

Absolwent będzie posiadał kompetencje z zakresu biologii, wzbogacone o umiejętności praktyczne, dotyczące danej specjalności. Zostanie to osiągnięte dzięki temu, że większość zajęć stanowią pracownie (specjalnościowe i dyplomowa), na których studenci stają się członkami zespołu badawczego i pod kierunkiem opiekuna realizują projekt badawczy stanowiący podstawę ich pracy dyplomowej. Ponadto:
  • studenci studiów II stopnia mogą wziąć udział w kursie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela
  • mają szansę rozwijania swoich zainteresowań w studenckich kołach naukowych
  • mogą organizować konferencje naukowe oraz realizować projekty w ramach Nocy Biologów, Dni Mózgu oraz Krwawego Piątku
  • mogą realizować część programu studiów na innych uczelniach w kraju lub za granicą bądź odbywać praktyki w zagranicznych instytucjach nieakademickich.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent będzie przygotowany do pracy w:
  • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki
  • prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny, tj. w przemyśle, placówkach ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, medycznych, weterynaryjnych i naukowych, muzeach i wykopaliskach archeologicznych
  • absolwent będzie przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów podyplomowych.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

1)Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12 ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

Absolwenci studiów wyższych z kierunków BIOLOGIA, BIOLOGIA MEDYCZNA, BIOINFORMATYKA, BIOTECHNOLOGIA, OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH, GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, OCEANOGRAFIA (specjalność Oceanografia biologiczna), OCHRONA ŚRODOWISKA przyjmowani są wyłącznie na podstawie podanych kryteriów kwalifikacyjnych.
 
W przypadku kandydatów z innych kierunków decyzję
o dopuszczeniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie analizy programu ukończonych studiów i osiągniętych efektów kształcenia.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:25