fbpx Praca socjalna - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Praca socjalna - stacjonarne I stopnia

Praca socjalna

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

Praca socjalna jest jednym z najbardziej interdyscyplinarnych kierunków studiów (łączy elementy: pedagogiki, psychologii, socjologii, ekonomii, filozofii i prawa). Podczas  studiów poznaje się specyfikę problemów społecznych i sposoby pracy pomocowej z osobami i grupami (w tym rodzinami i społecznościami lokalnymi), które ich doświadczają. Studentki i studenci przygotowują się do ich rozwiązywania oraz walki z konsekwencjami  biedy, marginalizacji i  wykluczenia społecznego (ze względu na wiek, płeć czy pochodzenie), bezdomności, niepełnosprawności, przemocy, uzależnień oraz nadużywania alkoholu czy substancji psychoaktywnych, in.

 

Studenci kierunku praca socjalna zdobywają i rozwijają umiejętności interpersonalne, krytycznego i refleksyjnego myślenia, diagnozowania środowiska, inicjowania działań pomocowych i interwencji społecznych, pracy ze społecznością lokalną i innymi instytucjami pomocowymi.

 

Program studiów został pomyślany w taki sposób, by studenci nabytą wiedzę teoretyczną mogli sprawdzić w praktycznym działaniu. Dlatego też część zajęć prowadzona jest przez praktyków – trójmiejskich specjalistów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

 

Absolwenci i absolwentki kierunku praca socjalna nabywają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej dotyczącymi kwalifikacji do tego zawodu. Tylko studia na kierunku praca socjalna nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Żadne inne studia nie upoważniają bezpośrednio do zatrudnienia w ramach tej profesji.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA


Pracownicy socjalni zatrudniani są w:

 • ośrodkach pomocy społecznej w gminie, w powiatowych centrach pomocy społecznej, w domach pomocy społecznej, 
 • wydziałach polityki społecznej
 • regionalnych ośrodkach pomocy społecznej
 • w centrach integracji społecznej
 • środowiskowych domach samopomocy (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), domach dziennego pobytu (dla seniorów)
 • organizacjach pozarządowych, m.in. stowarzyszeniach i fundacjach
 • szpitalach, zakładach karnych.

Ponadto absolwenci pracy socjalnej mogą zostać zatrudnieni jako:

 • animatorzy społeczni, organizatorzy społeczności lokalnych
 • asystenci rodzin, asystenci osób niepełnosprawnych
 • wychowawcy w domach dziecka, koordynatorzy pieczy zastępczej
 • prowadzący kluby seniora
 • doradcy zawodowi, doradcy życiowi
 • asystenci osób w różnym wieku, w tym starszych i niepełnosprawnych; „supernianie”
 • mogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pedagogizacji rodzin, prowadzenia szkół dla rodziców, grup wsparcia, tematycznych, innych oraz inicjować powstawanie grup samopomocowych, podnoszących kompetencje życiowe(takie zatrudnienie organizują ośrodki pomocy społecznej, gminy w ramach innowacji społecznych, organizacje pozarządowe, a także inne instytucje).

Studenci studiów I stopnia studiów na kierunku praca socjalna mają do wyboru dwie specjalności, które mają dodatkowo wyposażyć absolwenta w kompetencje i umiejętności pracy z wybraną przez siebie grupą docelową:

Asystentura rodzin - zatrudnienie jako pracownicy socjalni z rodzinami z problemami, jako asystenci rodzin, czy doradcy życiowi, zajmujący się pedagogizacją rodziców; absolwenci posiadają kompetencje i umiejętności związane ze wsparciem rodziny (organizowaniem czasu, budżetu, kompetencjami rodzicielskimi, komunikacyjnymi, wiedzą z zakresu rozwoju dziecka itd.); zadania te realizują ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, organizacje pozarządowe; możliwe jest także samozatrudnienie w ramach agencji socjalnych.

Asystent seniora - zatrudnienie do pracy z seniorami w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, klubach seniora, organizacjach pozarządowych, gminach w ramach programu aktywizacji seniorów; podmiotach prywatnych realizujących zadanie aktywizowania i wspierania seniorów w miejscu zamieszkania lub w formach instytucjonalnych; absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności związane z procesem starzenia się, specyfiką zaspokajania potrzeb seniorów na bazie szerokiej diagnostyki, pracą aktywizującymi metodami, form spędzania czasu wolnego przez seniorów, opieką i pielęgnacją seniora.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy

0,2

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, drugi język obcy, matematyka, WOS

0,2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 60

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
15 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
17 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
23 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 8 lipca
pon., śr., pt.: 09.00 - 13.00,wt., czw.: 14.00 - 18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. A 203
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46
e-mail: pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 kwietnia 2024 roku, 14:04