fbpx MISHIS - Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

MISHIS - Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne - stacjonarne I stopnia

MISHIS - Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Studia
stacjonarneI stopnia
zdjęcie mish
Rok akademicki: 2023/2024

Studia interdyscyplinarne

Opis

INFORMACJA O FORMIE STUDIOWANIA W RAMACH MISHiS

Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne to forma studiowania, która umożliwia kandydatowi wybór własnej ścieżki kształcenia i ułatwia uzyskanie dyplomu z dwóch kierunków studiów. Ma temu służyć możliwość samodzielnego układania indywidualnego programu studiów MISHiS i przy współpracy z tutorem swobodnego kształtowania własnego rozwoju w zakresie umiejętności naukowego zgłębiania wybranych dyscyplin naukowych.

Studenci, w trakcie pierwszego semestru studiów uczestniczą w zajęciach, które wybiorą z dostępnej listy oraz tych, które są specjalnie zaproponowane dla studentów I roku studiujących w ramach MISHiS. W tym czasie wybierają kierunek wiodący spośród zaproponowanych. Mogą wybrać jeden lub dwa, które studiować będą równolegle. Tutor podczas indywidualnych spotkań pomaga dokonać wyboru kierunku studiów, specjalności lub poszczególnych przedmiotów.

Celem tej formy studiowania jest umożliwienie utalentowanym studentom pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych dyscyplin, uczestnictwa w życiu naukowym i realizacji twórczych badawczo projektów naukowych, których efektem będą wspólne prace projektowe, prezentacje ich wyników na forum grupy czy uczestniczenie w zajęciach przeznaczonych studentom MISHiS

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Międzydziedzinowe Indywidulane Studia Humanistyczne i Społeczne ukończone na poziomie licencjackim uczą absolwenta podejmowania odpowiedzialności za studia oraz rozwijania swoich indywidualnych zainteresowań. Stanowią doskonałe przygotowanie do zdobywania dalszego wykształcenia na wszystkich kierunkach humanistycznych, również na kierunku/kierunkach wiodących, które zrealizował absolwent podczas studiów licencjackich. Taka kontynuacja daje absolwentowi pełne wykształcenie z wybranej dziedziny, a także przygotowuje do kompetentnego poruszania się nie tylko we własnej dyscyplinie, lecz także w dyscyplinach pokrewnych. Potrafiąc samodzielnie kształtować dalszą ścieżkę swoich studiów absolwent pierwszego stopnia MISHiS jest gotowy do podjęcia studiów drugiego stopnia zarówno w tradycyjnych dyscyplinach humanistyki i nauk społecznych, jak i na studiach międzydziedzinowych. Potrafi operować terminologią nauk humanistycznych, społecznych i stosować narzędzia i metody badań interdyscyplinarnych. Dzięki temu absolwent MISHiS poznając różnorodne dziedziny nauki i sposoby rozumienie świata i podejmując wyzwania myślowe i społeczne jest w stanie rozwiązywać problemy o charakterze teoretycznym i praktycznym w oryginalny sposób.

Absolwenta MISHiS charakteryzuje również umiejętność współpracy w różnorodnych zespołach, w których potrafi podejmować różne role. Będzie on również znakomitym pracownikiem wszystkich instytucji związanych z aktywnością obszarze humanistycznym i społecznym, np. badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury, w jednostkach samorządu terytorialnego i rozmaitych organizacjach pozarządowych ze względu na zaawansowane umiejętności planowania własnych działań i ich konsekwentnej realizacji.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5) oraz rozmowa kwalifikacyjna 7)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy nowożytny

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, matematyka, geografia, historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język łemkowski, język kaszubski, język mniejszości narodowych, drugi język obcy nowożytny, wiedza o tańcu, historia muzyki

0,3

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu przygotowanego przez kandydata na studia, zainteresowań kandydata oraz planowanej ścieżki studiów.

Forma projektu dowolna, np. esej, prezentacja, film, reportaż i inne. Tematyka projektu dowolna, ale powinien dotyczyć indywidualnych zainteresowań kandydata związanych z naukami humanistycznymi i społecznymi.

Termin dostarczenia projektu – 8 lipca 2023 r.

Uwaga:

Niezłożenie projektu w wymaganym terminie skutkuje wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego.

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
  4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
  5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  6. Laureaci olimpiad przedmiotowych otrzymują dodatkowo 50 pkt.
  7. Rozmowa kwalifikacyjna - ocena pozytywna lub negatywna. Negatywna ocena z rozmowy kwalifikacyjnej wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku, 15:03