fbpx Lingwistyka stosowana - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lingwistyka stosowana - stacjonarne I stopnia

Lingwistyka stosowana

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Lingwistyka stosowana zawsze jest dość elitarnym kierunkiem, choćby dlatego, że gwarantuje absolwentowi znajomość przynajmniej 3 języków na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację. Kierunek oferuje trzy specjalności: język angielski z językiem niemieckim, język angielski z językiem polskim jako obcym oraz język angielski z językiem włoskim. Student wybiera dodatkowo trzeci język obcy  (hiszpański, włoski lub niemiecki, inny niż język danej specjalności).

Są to czołowe języki wykorzystywane we wszystkich dziedzinach gospodarki i życia społecznego, dlatego też nasi absolwenci znajdują bez problemu zatrudnienie w międzynarodowych firmach w kraju i za granicą. Język angielski jest językiem globalnym, bez znajomości którego trudno mówić o zatrudnieniu w biznesie międzynarodowym, z kolei język niemiecki, włoski i hiszpański dają dostęp do rynku pracy gospodarek europejskich oraz europejskiego dziedzictwa kultury. Nasi studenci i absolwenci przekonali się już, że znajomość trzech języków obcych jest ich wielkim atutem i gwarantuje zatrudnienie w dobrych firmach.

Nie uczymy tylko języka, ale oferujemy także profesjonalną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu językoznawstwa, literatury, kultury, komunikacji i sprawności tłumaczeniowych, które studenci wykorzystują podczas praktyk, a potem w życiu zawodowym. Program studiów jest konsultowany i uaktualniany z interesariuszami zewnętrznymi. Współpracujemy w tym względzie z międzynarodowymi firmami, które przyjmują naszych studentów na praktyki i oferują różne formy doskonalenia zawodowego. Niektórzy z naszych absolwentów decydują się na karierę naukową i kontynuują naukę na studiach doktoranckich.

Zatrudniamy młodą i dynamiczną kadrę naukową z kraju i z zagranicy, prowadzącą badania w szerokim spektrum od językoznawstwa poprzez glottodydaktykę po najnowsze trendy w zakresie językoznawstwa stosowanego, jak: wielojęzyczność, praktyki translingwalne oraz komunikację językową. Pracujemy w zespołach badawczych, a wyniki badań publikujemy w wydawnictwach i czasopismach na całym świecie. Lingwistyka stosowana Uniwersytetu Gdańskiego w wysoko punktowanej serii wydawniczej współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, UAM, Politechniką Śląską oraz UMSC.

Angażujemy w swoje badania także studentów. Dla przykładu, w tym roku ukazała się publikacja Cultural issues in the matrix of applied linguistics, w której studenci naszego kierunku wraz ze studentami w Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze oraz UAM w Poznaniu opublikowali własne badania, prowadzone pod patronatem i przy współudziale doświadczonych mentorów. Podobne artykuły ukazywały się wcześniej w czasopismach punktowanych, prezentując wyniki wspólnych badań

Jesteśmy młodzi, dynamiczni i otwarci na nowe wyzwania. Stosujemy najwyższe standardy dydaktyczne i mamy na uwadze to, co dzieje się na rynku pracy. Mamy ofertę dla młodych ludzi, którzy szukają kierunku studiów dającego szerokie perspektywy w ciągle zmieniającym się świecie.

Instytut Lingwistki Stosowanej ma szeroką ofertę wyjazdów w ramach Erasmus + do uczelni zagranicznych w Europie co pozwala studentom ugruntować swoje kompetencje komunikacyjne w kontakcie z rodzimymi użytkownikami języków oraz zdobyć dodatkową wiedzę z zakresu kultury, komunikacji i translacji.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci Lingwistyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bardzo dobra znajomość języków obcych, np.: w biurach tłumaczeń i wydawnictwach, w szkołach językowych, w międzynarodowych korporacjach z siedzibami w Polsce, w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicznymi kontrahentami, a także w branży turystycznej. Dodatkowym atutem w poszukiwaniu zatrudnienia jest biegła znajomość przynajmniej trzech języków.

 

 

 

Kryteria przyjęć

LINGWISTYKA STOSOWANA - język angielski z językiem niemieckim lub językiem włoskim lub językiem polskim jako obcym

Kryteria kwalifikacyjne7,8)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,5

drugi język obcy nowożytny

0,5

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
  5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
  6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.
  7. Oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego, języka niemieckiego i języka polskiego jako obcego to poziom przynajmniej B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
  8. Znajomość języka włoskiego nie jest wymagana.

Uwaga:

Kandydat określa preferowaną linię językową (język angielski z językiem niemieckim lub język angielski z językiem włoskim lub język angielski z językiem polskim jako obcym) w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek. Wskazanie preferencji nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na wybraną linię językową. Ostateczny przydział odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek lingwistyka stosowana.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 75

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 lipca
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, 14:09