fbpx Filologia angielska - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia angielska - stacjonarne II stopnia

Filologia angielska

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia magisterskie na kierunku filologia angielska umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy specjalistycznej o języku angielskim w dziedzinie literatury i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i USA, w dziedzinie językoznawstwa teoretycznego, stosowanego i translatoryki oraz w zakresie dydaktyki nauczania języka angielskiego. Mocną stroną kierunku jest bogaty program praktycznej nauki języka angielskiego. Studenci mają możliwość wyboru jednej z trzech specjalności: translatorycznej, nauczycielskiej oraz przetwarzania języka naturalnego.

UWAGA: Kandydat wskazuje preferowaną specjalizację w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek. Limit miejsc dzielony jest równo pomiędzy trzy specjalności. Ostateczny przydział odbywa się według listy rankingowej osób przyjętych na kierunek filologia angielska (tzn. osoby, które uzyskały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo w wyborze specjalności, a osoby, które uzyskały niższą liczbę punktów zostaną przydzielone do specjalności, na której zostały wolne miejsca). O przyjęcie na specjalność nauczycielską mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia angielska.

Specjalność translatoryczna daje możliwość studiowania u prowadzących z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, a także uczęszczania na wykłady i warsztaty gościnne prowadzone przez wybitnych teoretyków i praktyków przekładu. Zajęcia praktyczne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Wybór specjalności translatorycznej pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych: tłumaczeń literackich, specjalistycznych i ustnych lub odbycie stażu w firmach tłumaczeniowych, umożliwia także współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz publikacje studenckie i udział w konkursach translatorycznych. Rozwijając warsztat tłumacza poprzez ćwiczenia praktyczne z przekładu studenci doskonalą umiejętności językowe, uczą się teorii przekładu, językoznawstwa oraz historii, literatury i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych.

Specjalność nauczycielska oferuje wybór z dwóch specjalizacji: literaturoznawczej i językoznawczej. Studenci specjalizacji literaturoznawczej rozwijają wiedzę i umiejętności z zakresu literatury i kultury krajów anglojęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień adaptacji oraz relacji literatury z kulturą (kino, nowe media). Specjalność językoznawcza pozwala na zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa ogólnego i kognitywnego, a także etno-, socjo- i psycholingwistyki. Studenci poznają także innowacyjne narzędzia dydaktyczne (np. Web 2.0, blended learning, różnorodne aplikacje TIK), mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ oraz mają możliwość poznania praktycznych aspektów pracy nauczyciela podczas praktyk nauczycielskich. Wybór tego modułu pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych oraz publikacje studenckie w czasopismach polskich i zagranicznych. Absolwenci zdobywają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Specjalność przetwarzanie języka naturalnego prowadzona jest przez Instytut Anglistyki i Amerykanistyki we współpracy z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. W ramach specjalności oferujemy kursy z zakresu językoznawstwa, komputerowych zasobów lingwistycznych, systemów i narzędzi stosowanych do przetwarzania języka naturalnego, a także teorii komunikacji i prawno-etycznych aspektów sztucznej inteligencji. Zajęcia, prowadzone przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym z dziedziny językoznawstwa i informatyki oraz nowych technologii, odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Wybór tego modułu pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych, a także w ramach naukowej współpracy międzyinstytutowej, co może zaowocować publikacjami studenckimi w czasopismach polskich i zagranicznych. Ponadto oferujemy wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus+, współpracę z firmami IT, warsztaty prowadzone przez pracowników/praktyków z firm zewnętrznych, a najlepszym studentom pomoc w zdobyciu stażu w firmach zajmujących się wykorzystaniem języka naturalnego w nowych technologiach.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku filologia angielska wszystkich specjalności mogą kontynuować studia na czteroletnich studiach III stopnia (doktoranckich).

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
 

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku filologia angielska zatrudniani są przez wydawnictwa, agencje tłumaczeniowe, podmioty zatrudniające tłumaczy w trybie in-house, instytucje Unii Europejskiej (również w ramach współpracy zdalnej), media, instytucje kultury i organizacje międzynarodowe. Absolwenci specjalności nauczycielskiej znajdują pracę w rozmaitych typach szkół: publicznych, społecznych i językowych. Absolwenci specjalności przetwarzanie języka naturalnego zatrudniani są w firmach i korporacjach zajmujących się tworzeniem i wprowadzaniem nowych technologii, które wykorzystują język naturalny (np. aplikacje telefoniczne, inteligentne domy, komunikatory różnego typu) oraz w firmach zajmujących się pracą nad sztuczną inteligencją.

 


 

 

 

Kryteria przyjęć

FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność:
- język, literatura, edukacja;
- translatoryka;
- przetwarzanie języka naturalnego (specjalność PJN prowadzona jest przez Wydział Filologiczny i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie C1).
Punktacja – max 50 pkt.
 
2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dotycząca zainteresowań i motywacji kandydata.
Punktacja - max 50 pkt.
Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek filologia angielska. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność (język, literatura, edukacja; translatoryka lub przetwarzanie języka naturalnego) w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek.
 
Wskazanie preferencji nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na wybraną specjalność. Limit miejsc dzielony jest równo pomiędzy trzy specjalności. Ostateczny przydział odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek filologia angielska (tzn. osoby, które uzyskały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo w wyborze specjalności, a osoby, które uzyskały niższą liczbę punktów zostaną przydzielone do specjalności, na której zostały wolne miejsca).
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku, 15:02