fbpx Filologia angielska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia angielska - stacjonarne I stopnia

Filologia angielska

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku filologia angielska umożliwiają wszechstronne wykształcenie humanistyczne w języku angielskim w dziedzinie literatury i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i USA, w dziedzinie językoznawstwa teoretycznego, stosowanego i translatoryki oraz w zakresie dydaktyki nauczania języka angielskiego. Mocną stroną kierunku jest bogaty program praktycznej nauki języka angielskiego. Studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: translatorycznej i nauczycielskiej. 

UWAGA: Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek filologia angielska. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność (nauczycielską lub translatoryczną) w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek. Wskazanie preferencji nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na wybraną specjalność. Limit miejsc dzielony jest równo pomiędzy obydwie specjalności. Ostateczny przydział odbywa się wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek filologia angielska (tzn. osoby, które uzyskały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo w wyborze specjalności, a osoby, które uzyskały niższą liczbę punktów zostaną przydzielone do specjalności, na której zostały wolne miejsca).

Specjalność translatoryczna daje możliwość studiowania u prowadzących z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, a także uczęszczania na wykłady i warsztaty gościnne prowadzone przez wybitnych teoretyków i praktyków przekładu. Zajęcia praktyczne prowadzone są w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Wybór modułu translatorycznego pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych tłumaczeń literackich, specjalistycznych i ustnych, odbycie stażu w firmach tłumaczeniowych, a także współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz publikacje studenckie i udział w konkursach translatorycznych. Rozwijając warsztat tłumacza poprzez ćwiczenia praktyczne z przekładu, studenci doskonalą umiejętności językowe, uczą się teorii przekładu, językoznawstwa oraz historii, literatury i kultury Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych.

Specjalność nauczycielska oferuje nie tylko ćwiczenia i wykłady z zakresu literatury i kultury anglojęzycznej oraz językoznawstwa teoretycznego i stosowanego prowadzone przez doświadczonych wykładowców polskich i zagranicznych, ale także naukę innych języków obcych oraz wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus+. Studenci poznają innowacyjne narzędzia dydaktyczne (np. Web 2.0, blended learning, różnorodne aplikacje TIK) oraz mają możliwość poznania praktycznych aspektów pracy nauczyciela podczas praktyk nauczycielskich. Ponadto wybór tego modułu pozwala na rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych oraz publikacje studenckie w czasopismach polskich i zagranicznych.

Absolwenci kierunku filologia angielska mogą kontynuować studia przez dwa lata na poziomie magisterskim, a potem podjąć czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie).

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Nasi absolwenci zatrudniani są przez wydawnictwa, agencje tłumaczeniowe, podmioty zatrudniające tłumaczy w trybie in-house, instytucje Unii Europejskiej (również w ramach współpracy zdalnej), media, instytucje kultury i organizacje międzynarodowe. Absolwenci specjalności nauczycielskiej znajdują również pracę w rozmaitych typach szkół: w szkołach publicznych, społecznych i językowych.


  

 

 

Kryteria przyjęć

 

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,5

język polski

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, drugi język obcy, język łaciński i kultura antyczna

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
  4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i4), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
  5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  6. Oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego to poziom B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku, 15:02