fbpx Biologia medyczna - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biologia medyczna - stacjonarne II stopnia

Biologia medyczna

Studia
stacjonarneII stopnia
Biologia medyczna
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Biologii

Opis

ATUTY KIERUNKU

Absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną z:
 • obszaru nauk przyrodniczych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 
 • umiejętności związane z zastosowaniem technik z dziedziny biochemii, biologii molekularnej, biologii komórki, fizjologii i neurofizjologii w diagnostyce chorób lub badaniu zaburzeń o podłożu neurologicznym 
 • obsługi aparatury badawczej
 • studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania w studenckich kołach naukowych,
 • możliwość realizacji część programu studiów na innych uczelniach w kraju lub za granicą bądź odbywania praktyki w zagranicznych instytucjach nieakademickich.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent - w zależności od wybranej specjalności - będzie mógł pracować w:
 • placówkach służby zdrowia, rehabilitacyjnych
 • ośrodkach naukowo-badawczych 
 • placówkach pedagogicznych i resocjalizacyjnych, ośrodkach terapii uzależnień 
 • w szkolnictwie
 • a także w sporcie, wojsku i policji.
 • ze specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi i pasożytniczymi ludzi lub zwierząt, analitykami i diagnostami medycznymi w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych
 • laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych
 • w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Kryterium podstawowe:
konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

Absolwenci studiów wyższych z kierunków BIOLOGIA, BIOLOGIA MEDYCZNA, GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, BIOTECHNOLOGIA, BIOCHEMIA, MIKROBIOLOGIA przyjmowani są wyłącznie na podstawie podanych kryteriów kwalifikacyjnych.

W przypadku kandydatów z innych kierunków decyzję o dopuszczeniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie analizy programu ukończonych studiów i osiągniętych efektów kształcenia.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku, 15:02