fbpx Biologia medyczna - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biologia medyczna - stacjonarne I stopnia

Biologia medyczna

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Biologia
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Biologii

Opis

ATUTY KIERUNKU

Celem kształcenia na kierunku jest zdobycie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie. Absolwent będzie:
 • potrafił stosować metody eksperymentalne w celu badania funkcji układu nerwowego,
 • rozumiał molekularne i biochemiczne podstawy metod stosowanych w diagnostyce chorób, potrafił je zastosować oraz twórczo modyfikować.
 • będzie znał pojęcia związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją.
 • studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w studenckich kołach naukowych,
 • mozlwiość realizacji część programu studiów na innych uczelniach w kraju lub za granicą bądź odbywać praktyki w zagranicznych instytucjach nieakademickich.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent specjalności Neurobiologia będzie mógł pracować w:
 • placówkach służby zdrowia,
 • jednostkach naukowo-badawczych, w szkolnictwie
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • placówkach pedagogicznych i resocjalizacyjnych,
 • ośrodkach terapii uzależnień,
 • oraz - w sporcie, wojsku i policji.
 
Absolwent specjalności Diagnostyka molekularno-biochemiczna będzie mógł współpracować z:
 • specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi ludzi lub zwierząt,
 • analitykami i diagnostami medycznymi  w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych.
 • będzie przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych
 • oraz - będzie mógł podjąć pracę w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 7)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy

0,3

biologia

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnozony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.
 7. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy wykonali projekt  z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:25