fbpx Biologia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biologia - stacjonarne II stopnia

Biologia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Biologia
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Biologii

Opis

ATUTY KIERUNKU

Absolwent będzie posiadał kompetencje z zakresu biologii, wzbogacone o umiejętności praktyczne, dotyczące danej specjalności. Zostanie to osiągnięte dzięki temu, że większość zajęć stanowią pracownie (specjalnościowe i dyplomowa), na których studenci stają się członkami zespołu badawczego i pod kierunkiem opiekuna realizują projekt badawczy stanowiący podstawę ich pracy dyplomowej. Ponadto:
  • studenci studiów II stopnia mogą wziąć udział w kursie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela
  • mają szansę rozwijania swoich zainteresowań w studenckich kołach naukowych
  • mogą organizować konferencje naukowe oraz realizować projekty w ramach Nocy Biologów, Dni Mózgu oraz Krwawego Piątku
  • mogą realizować część programu studiów na innych uczelniach w kraju lub za granicą bądź odbywać praktyki w zagranicznych instytucjach nieakademickich.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent będzie przygotowany do pracy w:
  • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki
  • prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny, tj. w przemyśle, placówkach ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, medycznych, weterynaryjnych i naukowych, muzeach i wykopaliskach archeologicznych
  • absolwent będzie przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów podyplomowych.
  • ukończenie specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do nauczania biologii w gimnazjum oraz liceum.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Kryterium podstawowe:
konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

Absolwenci studiów wyższych z kierunków BIOLOGIA, BIOLOGIA MEDYCZNA, BIOINFORMATYKA, BIOTECHNOLOGIA, OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH, GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, OCEANOGRAFIA (specjalność Oceanografia biologiczna), OCHRONA ŚRODOWISKA przyjmowani są wyłącznie na podstawie podanych kryteriów kwalifikacyjnych.

W przypadku kandydatów z innych kierunków decyzję o dopuszczeniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie analizy programu ukończonych studiów i osiągniętych efektów kształcenia.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku, 15:02