fbpx Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia

Studia
stacjonarnejednolite magisterskie
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Nauk Społecznych

Opis

 

OPIS KIERUNKU

Student wybierając kierunek Psychologia może wybrać czy będzie realizował naukę na Psychologii ogólnej, czy wybierze jedną z trzech specjalności: Neurobiopsychologię, Psychoseksuologię lub Psychologię Pracy i Biznesu.

Studia na kierunku Psychologia wyposażają absolwenta w nowoczesną wiedzę psychologiczną, która pozwoli mu podjąć pracę w charakterze psychologa i/lub wybrać rodzaj dalszego kształcenia w zakresie psychologii stosowanej. Absolwent psychologii zna i rozumie podstawowe mechanizmy rządzące zachowaniami ludzi - jednostek i grup społecznych oraz jednostkowe i społeczne determinanty tych zachowań; rozróżnia psychologiczną wiedzę naukową od potocznej; zna i rozumie podstawowe teorie psychologiczne i umie je zastosować do wyjaśniania zachowań ludzi i/ lub procesów psychologicznych – wie jakie prawidłowości rządzą tymi zachowaniami; potrafi przewidywać zachowania ludzi w określonych sytuacjach psychologicznych; posiada niezbędną wiedzę o prawidłowościach rozwoju człowieka; wie jakie mechanizmy rządzą zmianami zachowania; posiada wystarczającą wiedzę o zachowaniu w sytuacjach trudnych, kryzysowych i traumatycznych; posiada podstawową wiedzę w zakresie interwencji psychologicznej; wie, że wnioskowanie o zachowaniach innych ludzi musi być poprzedzone rzetelnymi badaniami psychologicznymi; umie wykonać takie badania, zaprojektować je lub odwołać się do już istniejących; umie sprawozdać wyniki swoich badań; zna kodeks etyczny psychologa i stosuje jego zasady [m.in. respektuje prawa drugiego człowieka do prywatności, poufności, samostanowienia i autonomii]; ma świadomość swego systemu wartości, przekonań, potrzeb i ograniczeń – wie, jaki jest ich wpływ na wykonywaną przez siebie pracę.

Studia prowadzone są w języku polskim, jednak już od pierwszych lat podnosimy kwalifikacje językowe (w tym w zakresie języka specjalistycznego) naszych Studentek i Studentów poprzez takie przedmioty jak lektoraty z j. angielskiego oraz Introdution to Psychology. Umożliwia to m.in. przygotowanie się do ewentualnej wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+. Od trzeciego roku studiów realizowane są w j. angielskim przedmioty specjalnościowe (w tym obligatoryjne), co pozwala nie tylko poszerzyć zasób słownictwa, ale także zapewnia dodatkowe umiejętności.

 

W ramach studiów stacjonarnych na kierunku Psychologia ogólna student może wybrać ścieżki specjalizacyjne: Psychologia Kliniczna, Psychologia Dzieci i Młodzieży, Psychologia Organizacji, Zarządzania i Marketingu, Psychologia Sądowa i Zagrożeń Społecznych, Psychologia Międzykulturowa i Psychologia Rodzaju, Psychologia Rodziny, Psychologia Sportu, zaś na studiach niestacjonarnych: Psychologia Kliniczna, Psychologia Dzieci i Młodzieży, Psychologia Organizacji, Zarządzania i Marketingu oraz Psychologia Sądowa i Zagrożeń Społecznych.

 

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU

 

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności (spośród następujących dostępnych opcji: Psychologia, Neurobiopsychologia, Psychoseksuologia, Psychologia pracy i biznesu) następuje po przyjęciu na studia (deklaracja wyboru specjalności preferowanej w systemie IRK) wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek Psychologia.

Neurobiopsychologia - absolwent uzyskuje możliwość zrozumienia obustronnych zależności między psychiką człowieka i jej zaburzeniami, strukturą i funkcją mózgu, złożonymi formami zachowania się organizmu i zdolnością do adaptacji środowiskowej. Uzyskuje możliwość poznania fizjologicznych, genetycznych i molekularnych uwarunkowań psychiki oraz powiązanie procesów psychicznych z procesami plastycznymi mózgu (rozwój, pamięć, uczenie się, restytucja funkcji). Powinien także poznać uwarunkowania psychosomatyczne zaburzeń psychicznych oraz wybranych chorób układu nerwowego w tym patologicznych uzależnień i zachowań agresywnych. Powinien posiadać umiejętności gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu psychologii i neurobiologii. Powinien posiadać umiejętność analizy i interpretacji publikacji naukowych oraz dyskusji i krytycznej oceny piśmiennictwa, a także wyników własnej pracy. Absolwent powinien uzyskać możliwość wykazywania inicjatywy twórczej oraz podejmowania działań zmierzających do rozwiązywania postawionych przed nim problemów w ujęciu wynikającym z nowatorskiego charakteru podjętych studiów. Kształcenie w ramach wspomnianej specjalności stwarza szerokie możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w rozległych obszarach zatrudnienia w charakterze m.in. neuropsychologów, w placówkach służby zdrowia, placówkach naukowo – badawczych, ośrodkach terapii uzależnień czy placówkach resocjalizacyjnych. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą przy współudziale Wydziału Biologii. Na ostatnim roku studiów studenci mogą dodatkowo realizować zajęcia zakresu psychologii stosowanej spoza specjalności neurobiopsychologia.

 

Osoba, która ukończy studia o specjalności Psychoseksuologia na kierunku Psychologia posiada wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu psychologii rozwojowej, poznawczej, społecznej, klinicznej i sądowej, a także z zakresu psychologii płci i seksualności, psychofizjologii seksualnej, seksuologii rozwojowej, społecznej, kulturowej i klinicznej. Złożą się one na możliwie obszerny i pogłębiony obraz rozwoju i uwarunkowań ludzkiej seksualności oraz pogłębione rozumienie mechanizmów powstawania problemów i zakłóceń seksualności, zarówno w skali indywidualnej, jak i społeczno-kulturowej (w tym dysfunkcji seksualnych, kompulsywnych zachowań seksualnych, dysforii płci, cierpienia na tle nieakceptowanej społecznie seksualności lub tożsamości seksualnej, przemocy seksualnej, przestępczości seksualnej itp.). Absolwent ma świadomość różnorodności ekspresji seksualnej i płciowej wśród ludzi i rozumie jej uwarunkowania (miłość, role płciowe, tożsamość seksualna i płciowa, monogamiczność, niemonogamiczność, związki i relacje partnerskie, niewierność itp.). Orientuje się w modelach relacji seksualnych realizowanych przez ludzi i rozumie ich uwarunkowania oraz kontekst społeczno-kulturowy. Potrafi krytycznie i refleksyjnie integrować i wykorzystywać wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań seksualności. Posiada także podstawowe kompetencje diagnostyczne, ugruntowane zarówno w znajomości obowiązujących edycji medycznych systemów klasyfikacyjnych ICD i DSM, jak również najnowszych krytycznych nurtów w zakresie seksuologii, które wytyczają ścieżki dalszego rozwoju tej dziedziny ku coraz głębszemu rozumieniu i coraz skuteczniejszej profilaktyce i terapii problemów płci i zakłóceń seksualności człowieka. Osoba kończąca ten kierunek i specjalność posiada również podstawowe kompetencje merytoryczne do zaplanowania adekwatnej terapii seksualnej, podjęcia i prowadzenia edukacji seksualnej, jak również jest przygotowana do projektowania programów edukacji seksualnej dostosowanych do potrzeb poszczególnych populacji docelowych. Rozumiejąc uwarunkowania problemów i zakłóceń seksualności tak w mikro-, jak i w makroskali, ma przygotowanie do planowania programów profilaktyki (pierwotnej, wtórnej i trzeciorzędowej) problemów płci i seksualności człowieka. Absolwent zna i rozumie cele, aspekty etyczne oraz standardy formalne i merytoryczne sporządzania opinii psychologiczno-seksuologicznych dla organów wymiaru sprawiedliwości, placówek medycznych, edukacyjno-wychowawczych i pomocowych. Orientuje się w obowiązujących uregulowaniach prawnych związanych z pracą seksuologów oraz edukatorów seksualnych. Rozumiejąc ograniczenia etyczne, metodologiczne, psychospołeczne i kulturowe prowadzenia badań nad seksualnością, potrafi refleksyjnie odnieść się do aktualnego stanu wiedzy naukowej i zachować krytycyzm w tych obszarach, w których są do tego naukowe podstawy, rozpoznać mity seksualne. Rozumie uwarunkowania etyczne terapii seksualnej oraz edukacji seksualnej.

 

Psychologia pracy i biznesu – specjalizacja wyposażająca absolwentów w nowoczesną wiedzę psychologiczną, wiedzę z zakresu psychologii biznesu, ekonomii, zarządzania i marketingu, stwarzającą szerokie spektrum możliwości dalszego rozwoju zawodowego i odnajdywania się na rynku pracy. Absolwent specjalizacji psychologii pracy i biznesu zna i rozumie podstawowe mechanizmy rządzące zachowaniami jednostek i grup na rynku, w organizacji, potrafi wykorzystywać wiedzę psychologiczną w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania biznesem oraz budowania strategii marketingowych. Posiada rozbudowaną wiedzę o mechanizmach rynkowych, psychologicznych podstawach zachowań finansowych i konsumenckich, komunikacji marketingowej, psychologicznych aspektach zarządzania organizacją, funkcjonowania grup w organizacji oraz narzędziach wykorzystywanych w psychologii pracy i biznesu, posiada przygotowanie diagnostyczne i opiniotwórcze oraz psychometryczne do budowania nowatorskich narzędzi pomiarowych. Posiada umiejętności badawcze dotyczące psychologii pracy i biznesu, umie prezentować własne opinie, sporządzać raporty z badań własnych oraz interpretować uzyskane rezultaty badań w świetle dotychczasowej wiedzy psychologicznej, ale i dziedzin pokrewnych. Zna kodeks etyczny przyjęty w biznesie i potrafi stosować się do jego zasad. Ma świadomość własnych ograniczeń oraz konieczności rozwoju własnych kompetencji przez całe życie, posiada umiejętności budowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą przy współudziale Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomii oraz przy współudziale przedstawicieli rynku pracy, praktyków psychologii biznesu, marketingu i zarządzania. Na ostatnim roku studiów studenci mogą dodatkowo realizować zajęcia z zakresu psychologii stosowanej spoza specjalności psychologia pracy i biznesu, poszerzając tym samym spektrum własnego kapitału kariery o dodatkowe elementy.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,3

język obcy

0,3

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, WOS, drugi język obcy, psychologia 

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
  5. §10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z matura międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
  6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.

Uwaga:

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności (spośród następujących dostępnych opcji: Psychologia, Neurobiopsychologia, Psychoseksuologia, Psychologia pracy i biznesu) następuje po przyjęciu na studia (deklaracja wyboru specjalności w systemie IRK) wg listy rankingowej osób przyjętych na kierunek Psychologia.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 180

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
15 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 8 lipca
pon., śr., pt.: 09.00 - 13.00,wt., czw.: 14.00 - 18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. C 302
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 43 09
e-mail: psychologia.rekrutacja@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 kwietnia 2024 roku, 14:13