fbpx Psychologia - niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Psychologia - niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie

Psychologia

Studia
niestacjonarne - zaocznejednolite magisterskie
logo ug
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Nauk Społecznych

Opis

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku Psychologia wyposażają absolwenta w nowoczesną wiedzę psychologiczną, która pozwoli mu podjąć pracę w charakterze psychologa i/lub wybrać rodzaj dalszego kształcenia w zakresie psychologii stosowanej. Absolwent psychologii zna i rozumie podstawowe mechanizmy rządzące zachowaniami ludzi - jednostek i grup społecznych oraz jednostkowe i społeczne determinanty tych zachowań; rozróżnia psychologiczną wiedzę naukową od potocznej; zna i rozumie podstawowe teorie psychologiczne i umie je zastosować do wyjaśniania zachowań ludzi i/ lub procesów psychologicznych – wie jakie prawidłowości rządzą tymi zachowaniami; potrafi przewidywać zachowania ludzi w określonych sytuacjach psychologicznych; posiada niezbędną wiedzę o prawidłowościach rozwoju człowieka; wie jakie mechanizmy rządzą zmianami zachowania; posiada wystarczającą wiedzę o zachowaniu w sytuacjach trudnych, kryzysowych i traumatycznych; posiada podstawową wiedzę w zakresie interwencji psychologicznej; wie, że wnioskowanie o zachowaniach innych ludzi musi być poprzedzone rzetelnymi badaniami psychologicznymi; umie wykonać takie badania, zaprojektować je lub odwołać się do już istniejących; umie sprawozdać wyniki swoich badań; zna kodeks etyczny psychologa i stosuje jego zasady [m.in. respektuje prawa drugiego człowieka do prywatności, poufności, samostanowienia i autonomii]; ma świadomość swego systemu wartości, przekonań, potrzeb i ograniczeń – wie, jaki jest ich wpływ na wykonywaną przez siebie pracę.

Studia prowadzone są w języku polskim, jednak już od pierwszych lat podnosimy kwalifikacje językowe (w tym w zakresie języka specjalistycznego) naszych Studentek i Studentów poprzez takie przedmioty jak lektoraty z j. angielskiego oraz Introdution to Psychology. Umożliwia to m.in. przygotowanie się do ewentualnej wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+. Od trzeciego roku studiów realizowane są w j. angielskim przedmioty specjalnościowe (w tym obligatoryjne), co pozwala nie tylko poszerzyć zasób słownictwa, ale także zapewnia dodatkowe umiejętności.

 

W ramach studiów niestacjonarnych na kierunku Psychologia student/ka może wybrać ścieżki specjalizacyjne, które są realizowane od trzeciego roku studiów: Psychologia Kliniczna, Psychologia Dzieci i Młodzieży, Psychologia Organizacji, Zarządzania i Marketingu oraz Psychologia Sądowa i Zagrożeń Społecznych.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,3

język obcy

0,3

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, WOS

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
  4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
  5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

Uwaga:

Kandydaci posiadający dyplom magistra innego kierunku mają możliwość, po pierwszym roku studiów, ubiegać się o indywidualny tok studiów, pozwalający skrócić czas realizacji studiów poniżej 10 semestrów.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 86

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
07 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
10 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
17 sierpnia 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 2 sierpnia
pon., śr., pt.: 09.00 - 13.00,wt., czw.: 14.00 - 18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. C 302
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 43 09
e-mail: psychologia.rekrutacja@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 24 sierpnia 2023 roku, 8:55