fbpx Bezpieczeństwo narodowe - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bezpieczeństwo narodowe - stacjonarne II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Na kierunku bezpieczeństwo można zyskać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, która pozwala zrozumieć procesy zachodzące we współczesnym świecie. Wiedza ta dotyczy spraw lokalnych, państwowych regionalnych i w szerokim rozumieniu spraw międzynarodowych (globalnych).
 • Student ma sposobność zapoznania się ze zjawiskami i procesami zachodzącymi w przestrzeni polityczno-gospodarczej na różnych poziomach. W ten sposób otrzymuje kompleksową wiedzę, która pozwoli mu na pełne zrozumienie zagadnień bezpieczeństwa we współczesnym świecie.
 • Wiedzę tę student jest w stanie wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej, mając umiejętność analizy i znajomości wyzwań i zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa.
 • Ponadto znajomość zagadnień prawnych i elementarnych procedur w zakresie bezpieczeństwa w tym zarządzania kryzysowego zwiększa umiejętności studenta.
 • Uczą się pracować zespołowo, gromadzić i przetwarzać informacje. Od października 2019 roku kształcenie na kierunku ma również wymiar praktyczny.
 • Część przedmiotów może być realizowana w języku obcym.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych. Szczególną wagę przywiązuje się do przygotowania do pracy w:
 • administracji państwowej, organizacjach społeczno-politycznych, służbach państwowych, organach samorządowych
 • środkach masowego przekazu i komunikacji społecznej
 • organizacjach pozarządowych
 • placówkach kulturalno-oświatowych
 • instytucjach naukowo-badawczych
 • organizacjach i instytucjach wyspecjalizowanych zajmującymi ruchami migracyjnymi, polonijnymi, narodowościowymi i etnicznymi, pracą w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • w placówkacj zajmujących się opieką społeczną czy podmiotach działających na rzecz przestrzegania praw człowieka.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi


Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Uwaga:

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów, jednak warunkiem utworzenia grupy realizującej daną specjalność jest liczebność grup zgodna z Zarządzeniem Rektora UG dotyczącym liczebności grup.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku, 15:02