fbpx Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód - stacjonarne I stopnia

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Oceanografii i Geografii

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • zdobywanie wiedzy z zakresu praw rządzących obiegiem wody w przyrodzie i metod ich monitorowania, jak również kompleksowego gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie;
 • praktyczny profil kształcenia obejmujący zdobywanie umiejętności przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych, oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych działów gospodarki, oceny wartości usług ekosystemów wodnych;
 • poznanie metod zarządzania kryzysowego, gospodarowania zasobami wodnymi i ochrony wód;
 • opanowanie terminologii specjalistycznej z zakresu gospodarki wodnej w wybranym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisku Kształcenia Językowego; jeden przedmiot przewidziany programem studiów realizowany jest w języku angielskim.
 • oprócz oferty zajęć praktycznych (zajęcia terenowe, laboratoria, warsztaty i konserwatoria) na trzecim roku studiów zaplanowano trwające 6 miesięcy praktyki zawodowe, realizowane w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z gospodarką wodną; zakres praktyki zawodowej znajduje swoje odzwierciedlenie w realizowanej na semestrze szóstym pracy dyplomowej;
 • możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach prowadzonych metodą tutoringu akademickiego, jak również w mobilnościach w ramach programu MOST i ERASMUS+.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Celem kształcenia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód jest przygotowanie wykształconej wszechstronnie kadry do pracy w:
 • jednostkach administracji samorządowej (urzędy miast i gmin, urzędy wojewódzkie),
 • instytucjach zajmujących się gospodarką wodną lub ochroną zasobów wód (m. in. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Urzędy Morskie, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przedsiębiorstwa melioracji, laboratoria badawcze),
 • biurach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne,
 • biurach zarządzania kryzysowego,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 7)

konkurs świadectw dojrzałości1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy nowożytny

0,2

matematyka 6)

0,4

geografia 6)

0,4

biologia 6)

0,3

chemia 6)

0,3

fizyka/fizyka i astronomia 6)

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 6. Dwa z pięciu przedmiotów do wyboru.
 7. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych lub matematycznych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 36

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 12

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 5 lipca
pon. - pt.: 10:00 - 15:00
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. B 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 65 92
e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
15 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 września
pon. - pt.: 10:00 - 15:00
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. B201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 65 92
e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 25 września 2023 roku, 12:45