fbpx Filologia klasyczna - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia klasyczna - stacjonarne I stopnia

Filologia klasyczna

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Filologia klasyczna obejmują 6 semestrów (3 lata). Wśród przedmiotów wskazanych jako obowiązkowe znajdują się zajęcia gwarantujące znajomość języka łacińskiego oraz greckiego, literatury, historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. W poznaniu antyku grecko-rzymskiego pomocne są również proponowane wykłady z filozofii oraz konwersatorium poświęcone mitologii i religii świata starożytnego. Program studiów, stworzony w oparciu o konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi, zapewnia studentom kontakt z zabytkami paleograficznymi i epigraficznymi. Nacisk kładzie się na zaznajomienie studentów z dostępnymi w regionie, głównie XVI-XVII wiecznymi, odniesieniami do antyku grecko-rzymskiego.

Filologia klasyczna poza bogatym programem dotyczącym starożytności proponuje lektorat języka nowożytnego (do wyboru przez studentów, 120 godz.). Studenci tego kierunku mają również możliwość poznania dalszego rozwoju języka i kultury Italii, dzięki przedmiotowi Język i kultura Włoch (180 godz.).

Filologia klasyczna poprzez swoją wszechstronność przygotowuje studentów do rozumienia i objaśniania zjawisk zakorzenionych w tradycji grecko-rzymskiej. Wiedzę zdobytą w czasie studiów studenci mają okazję wykorzystać w trakcie praktyk odbywanych w wybranych instytucjach kultury oraz w bibliotekach naukowych, np. w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Studia uczą samodzielnej, systematycznej pracy, samodzielnych poszukiwań i porządkowania informacji naukowych. Rozwijają zdolności językowe, stanowią doskonałą bazę dla dalszych studiów lingwistycznych.

Na studiach I stopnia proponujemy dwie specjalności: Wiedza o literaturze, książce i teatrze oraz Cywilizacja śródziemnomorska.

Wiedza o literaturze, książce i teatrze kieruje uwagę studentów na literaturę i związane z nią zjawiska i procesy (Teatr i dramat grecki lub rzymski, Życie literackie i czytelnictwo w świecie starożytnym i epokach późniejszych). Studenci mają okazję wyjść poza ramy starożytności. Zapoznają się ze zdobyczami epok późniejszych, zwłaszcza renesansu w dziedzinie literatury, kultury i sztuki (Inspiracje antyczne w literaturze i sztuce nowożytnej, Literatura antyczna w europejskich oficynach wydawniczych epoki renesansu, Tradycja klasyczna w muzyce Zachodu).

Specjalność Cywilizacja śródziemnomorska kładzie większy nacisk na osiągnięcia starożytnych w dziedzinie sztuki (Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu). W tej specjalności takze oferowane przedmioty wychodzą poza ramy starożytności (Antyczne korzenie sztuki średniowiecza i renesansu, Średniowieczna i nowożytna historia wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego, Historia kultury zachodnich Bałkanów).

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Wydawnictwa, archiwa, biblioteki, muzea, instytucje kultury, w których przydatna jest dobra znajomość klasycznej greki i łaciny oraz wiedza o antyku.
 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: język łaciński i kultura antyczna6), historia, historia sztuki, filozofia, matematyka, drugi język obcy

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
  4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
  5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  6. Za egzamin dojrzałości z języka łacińskiego i kultury antycznej kandydat otrzymuje dodatkowo 20 pkt.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
17 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 lipca
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 26 lipca 2023 roku, 10:02