fbpx Dr Wojciech Wiewiórowski wybrany Europejskim Inspektorem Ochrony Danych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dr Wojciech Wiewiórowski wybrany Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

Dr Wojciech Wiewiórowski wybrany Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

Dr Wojciech Wiewiórowski wybrany Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

Dr Wojciech Wiewiórowski z Zakładu Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został wybrany przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego na stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. W dniu 28 listopada 2019 wybór ten został zatwierdzony przez Konferencję Przewodniczących Parlamentu Europejskiego. Taką samą decyzję podjęła Rada Unii Europejskiej (COREPER 2), która dokonuje wyboru Inspektora wspólnie z Parlamentem.

Gdy w grudniu br. dr Wiewiórowski zacznie pełnić funkcję Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, będzie to najwyższe stanowisko Polaka w organach Unii Europejskiej obsadzone nie z parytetu (tzn. przysługujące każdemu państwu członkowskimi) lecz z otwartego konkursu.

Dr Wojciech Wiewiórowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2000 uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W 2003 został adiunktem i kierownikiem nowo utworzonej Pracowni Informatyki Prawniczej. W 2006 roku został powołany na stanowisko doradcy do spraw informatyzacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i pełnił tę funkcję do października 2008 roku, kiedy to został dyrektorem Departamentu Informatyzacji wspomnianego Ministerstwa. W 2010 roku Sejm RP wybrał go na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W lipcu 2014 roku Sejm wybrał go na drugą kadencję na tym stanowisku. W grudniu 2014 roku dr Wiewiórowski został zastępcą Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, rezygnując wcześniej ze stanowiska w Polsce. Od sierpnia br. pełnił obowiązki Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) to niezależny organ nadzoru Unii Europejskiej, którego głównym zadaniem jest zagwarantowanie, że instytucje i organy europejskie respektują prawo do prywatności i ochrony danych, gdy przetwarzają dane osobowe i opracowują nową politykę.

  • Czuwa nad tym, by instytucje i organy UE przy przetwarzaniu danych osobowych respektowały zasady prywatności.
  • Doradza instytucjom i organom UE w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i powiązanych obszarów polityki i prawa.
  • Zajmuje się skargami i prowadzi dochodzenia.
  • Współpracuje z krajowymi organami w państwach UE w celu zapewnienia spójnej ochrony danych.
  • Monitoruje nowe technologie, które mogą mieć wpływ na ochronę danych.

Inspektor i jego zastępca są mianowani na odnawialną pięcioletnią kadencję. Za wykonywanie bieżących zadań odpowiadają dwie jednostki organizacyjne:

  • Dział Nadzoru i Egzekwowania Prawa ocenia przestrzeganie przepisów o ochronie danych przez instytucje i organy UE.
  • Dział Polityki i Konsultacji doradza unijnym prawodawcom w różnych obszarach polityki i w sprawie projektów nowych aktów prawnych.

Wojciech Wiewiórowski

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Julia Bereszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 2 grudnia 2019 roku, 11:12