fbpx “Mobilność w szkolnictwie wyższym”-nowy projekt dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021/'Mobility in higher education' - a new project funded by the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

“Mobilność w szkolnictwie wyższym”-nowy projekt dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021/'Mobility in higher education' - a new project funded by the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021

“Mobilność w szkolnictwie wyższym”-nowy projekt dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021/'Mobility in higher education' - a new project funded by the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021

Iceland Liechtenstein Norway grants logoProgram Edukacja, w ramach którego przygotowano dofinansowany projekt, powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Projekt Uniwersytetu Gdańskiego ma na celu zwiększenie mobilności studentów i pracowników uczelni pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami.

Projekt swym zakresem obejmuje:

  1. Mobilność pracowników UG:
  • mobilność nauczycieli akademickich pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, na okres od 1 dnia do 6 tygodni;
  • mobilność pracowników pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu realizacji wyjazdów typu „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie na okres od 1 dnia do 6 tygodni.
  1. Mobilności studentów UG:
  • wyjazdy studentów polskich do Państw-Darczyńców na praktyki do instytucji współpracujących na okres od 2 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim.

Projekt pt. „Mobilność w szkolnictwie wyższym” korzysta z dofinansowania o wartości 26 245,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie mobilności studentów i pracowników uczelni pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami.

-----

The Education Programme, under which the co-funded project has been prepared, was established under the Intergovernmental Agreement on the implementation of the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021. The Programme aims to reduce economic and social disparities within the European Economic Area and to strengthen bilateral relations between Poland and the Donor States (Iceland, Liechtenstein, Norway) in the field of education.
 
The University of Gdańsk project aims to increase the mobility of students and university staff between Poland and the Donor States.
 
The project's scope includes:
 
1. Mobility of UG staff:
 
  • mobility of academic teachers between universities from Poland and Donor States for the purpose of teaching, for a period from 1 day to 6 weeks;
  • Staff mobility between HEIs from Poland and Donor States for job shadowing trips, participation in seminars, training, workshops and conferences improving skills and broadening knowledge in a given field, for a period from 1 day to 6 weeks.
 
2. Mobility of UG students:
 
  • mobility of Polish students to Donor States for placements in cooperating institutions for a period of 2 to 12 months in one academic year.
 
The project title 'Mobility in Higher Education' benefits from a grant of EUR 26 245 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EOG funds. The project aims to increase the mobility of students and university staff between Poland and the Donor States.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Patryk Gawor
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 stycznia 2023 roku, 14:42