fbpx Erasmus+ - praktyki 2016-17 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Erasmus+ - praktyki 2016-17

Erasmus+ - praktyki 2016-17

O programie

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy studentów i absolwentów wszystkich trzech poziomów studiów (ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) na praktykę zagraniczną. Praktykę taką można odbywać w zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach naukowo-badawczych oraz różnego typu organizacjach i instytucjach zlokalizowanych w kraju uczestniczącym w programie.

Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to:

  • 28 krajów Unii Europejskiej,
  • kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
  • FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii)
  • kraj kandydujący: Turcja

Uczestnicy

  • W programie mogą wziąć udział:

- studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich;

- absolwenci uczelni

  • Wyjazd absolwenta musi się odbyć (rozpocząć i zakończyć) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym został zakwalifikowany na wyjazd. Kandydat planujący wyjazd po obronie pracy dyplomowej musi wziąć udział w rekrutacji, która odbywa się w trakcie jego ostatniego roku studiów, przed obroną pracy dyplomowej – kiedy wciąż posiada status studenta.

Regulamin Studiów UG określa moment, w którym student staje się absolwentem uczelni:

Rozdział 5 Regulaminu UG: „Prace i egzaminy dyplomowe”, § 27 pkt. 3„W przypadku, gdy egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu podstawowej sesji egzaminacyjnej, kończącej studia w ramach kierunku studiów, student zachowuje prawa studenta do dnia egzaminu dyplomowego, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej, określonego odrębnymi przepisami”; § 32 pkt. 1„Ukończenie studiów następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego”.

  • Na praktykę nie mogą wyjechać:

- studenci korzystający z urlopu dziekańskiego lub urlopowani w inny sposób;

- studenci i absolwenci, którzy uczestniczyli w praktykach w Programie Leonardo da Vinci

- osoby otrzymujące dofinansowanie na wyjazd z innego programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej (w szczególności doktoranci będący pracownikami UG,których etaty  finansowane są z tzw. „projektów”). 

Termin

Rekrutacja dotycząca wyjazdów w roku akademickim 2016/2017 rozpoczęła się 15 czerwca 2016 roku (środa) o godz. 8:30 i potrwa do 14 kwietnia 2017 roku (piątek), godz. 14:00. 

Szczegóły na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Erasmus UG

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 lipca 2016 roku, 10:18