fbpx Powołano rady dyscyplin naukowych na UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Powołano rady dyscyplin naukowych na UG

Powołano rady dyscyplin naukowych na UG

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 28 ust. 4) Statut Uniwersytetu Gdańskiego deleguje zadania związane z nadawaniem stopni i tytułów oraz ewaluacją na Rady Dyscyplin Naukowych.

§ 29 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego:

"1. W Uniwersytecie stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki nadają, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1 pkt 8, rady dyscyplin naukowych.

2. W skład rady dyscypliny naukowej wchodzi od 6 do 30 członków.

3. Członkami rady dyscypliny naukowej są nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy i którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej w udziale co najmniej 0,75 ­– wybrani na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników.

5. W skład rady dyscypliny naukowej wchodzą także przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej w udziale co najmniej 0,75, stanowiący nie więcej niż 10% składu rady (nie mniej niż 1 osoba) i wybrani na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników oraz 1 przedstawiciel doktorantów, w przypadku gdy w szkole doktorskiej kształci się doktorant w tej dyscyplinie – wybrany na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów, bez prawa głosu w sprawach nadawania stopni naukowych."

*

Na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 31 października 2019 roku Rektor UG prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała wręczył powołania przewodniczącym rad dyscyplin naukowych oraz ogłosił skład osobowy rad dyscyplin naukowych Uniwersytetu Gdańskiego do końca kadencji 2016-2020. Skład osobowy rad znajduje się pod linkiem w Komunikacie Rektora UG.

 

 

 

1111111111111111111111
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Julia Bereszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 listopada 2019 roku, 8:18