fbpx oferta pracy: referent/inspektor/specjalista w Biurze Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

oferta pracy: referent/inspektor/specjalista w Biurze Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia

oferta pracy: referent/inspektor/specjalista w Biurze Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Miejsce pracy

Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia

ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk

Stanowisko

Referent / Inspektor / Specjalista ds. BHP

Wymiar etatu

100%

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe lub studia podyplomowe z zakresu bhp
 • praktyka w zakresie stosowania przepisów bhp lub doświadczenie na stanowisku inspektora / specjalisty ds. bhp
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości
 • umiejętność analitycznego myślenia i b. dobrej znajomości pakietu Office
 • umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, odporność na stres
 • samodzielność i rzetelność w realizacji przydzielonych zadań
 • mile widziana znajomość światowych standardów z zakresu BHP, normy ISO 45001 oraz uprawnień inspektora ppoż.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Realizacja zadań służby BHP wynikających z rozporządzenia o służbie bhp, w tym:

 • kontrola i przegląd warunków pracy w przydzielonym obszarze na terenie UG
 • udział w opracowywaniu i opiniowaniu zarządzeń oraz instrukcji BHP
 • prowadzenie analiz stanu bhp, wyciąganie wniosków i proponowanie działań podnoszących standardy bezpieczeństwa na terenie UG
 • prowadzenie projektów z zakresu poprawy warunków pracy
 • wdrażanie i monitorowanie wskaźników BHP oraz analizowanie trendów
 • prowadzenie szkoleń z zakresu bhp
 • zgłaszanie i analizowanie sytuacji niebezpiecznych, wypadków przy pracy itp.

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • Cirriculum vitae i list motywacyjny wraz z poniższą klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

Jednostka organizacyjna

Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia

adres

ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk

adres e-mail (opcjonalnie)

bhp@ug.edu.pl

 

 

w terminie do dnia              22.05.2022r.                   

 

Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostali wyłonieni do dalszego procedowania.

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Referenta / Inspektora / Specjalisty BHP w Biurze Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referenta / Inspektora / Specjalisty BHP w Biurze Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.